Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. 96% người Việt Nam tự nhận mình thuộc tầng lớp trung lưu, gần gấp đôi con số thực tế

96% người Việt Nam tự nhận mình thuộc tầng lớp trung lưu, gần gấp đôi con số thực tế

19/03/2016
Mức trung cấp

96% of Vietnamese perceive themselves as middle class, almost double real figures: study

Most Vietnamese think they are among the middle class, while those whose income actually qualifies them for such a category only make up half of the population, a Japan-based think tank has said.

A person with an annual income ranging from US$5,000 to $35,000 is considered belonging to the middle class, and nearly 50 percent of Vietnam’s population of 90 million people meet such a criterion, according to the Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (HILL ASEAN).

However, 96 percent of the Vietnamese surveyed in a HILL ASEAN research see themselves as part of the middle class, regardless of their actual income, according to the findings released at a ceremony in Ho Chi Minh City on Monday.

The discrepancy between the middle class by income and that by self-perception in Vietnam is broader than those in four other Southeast Asian countries, which were also mentioned in the research.

The ps in Singapore are 45 percent vs. 85 percent, and the respective statistics for Malaysia and Indonesia are 46 percent vs. 79 percent, and 56 percent vs. 72 percent, according to the study.

The last country in the research, Thailand, has less discrepancy, 72 percent by income compared to 80 percent by self-perception.

“The self-perceived middle class is not only about how much someone earns, but also about the degree to which they can attain their desired lifestyle,” the HILL ASEAN said.

“Those with low incomes but living their desired lifestyle are middle class, as are those on high incomes that cannot live their desired lifestyle if they do not work.”

The think tank said its research indicates that “ASEAN countries are becoming societies where large groups of citizens identify themselves as middle class regardless of their actual income.”

This leads to the emergence of “the seamless middle,” or a group that cleverly finds ways to live their desired lifestyle by smoothly juggling income and spending, unbound by their current income level, according to Ann Liew, strategic planning manager with HILL ASEAN.

The “seamless middle” trend is a shift from living the life they can afford to finding ways to afford the life they want, according to the report.

HILL ASEAN is a think tank established in 2014 by Japan’s second-largest advertising company Hakuhodo Inc.

The HILL ASEAN research studied different attitude, income, expenditure and lifestyle approaches in five ASEAN cities, Ho Chi Minh City, Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, and Jakarta.

The study was conducted on “sei-katsu-sha,” or the fundamental philosophy Hakuhodo’s uses to gain deep insights into the lifestyles, aspirations and dreams of people in ASEAN countries.

The sei-katsu-sha spirit is more than simply a consumer but “a holistic person – an individual with a lifestyle, aspirations and dreams,” according to the Tokyo-based advertising agency.

Source: Tuoitre News

 

 

Theo nghiên cứu: 96% người dân Việt Nam tự nhận mình thuộc tầng lớp trung lưu, gần gấp đôi số thực tế.

Hầu hết người dân Việt Nam đều nghĩ họ là tầng lớp trung lưu, trong khi đó những người có thu nhập thực tế họ đươc xếp vào chỉ được một nửa dân số, một nhóm chuyên gia trụ sở ở Nhật nói.

Một người với thu nhập hàng năm trung bình từ 5.000 đến 35.000 đô là được xem xét thuộc tầng lớp trung lưu, và gần đây 50% dân số Việt Nam 90 triệu người đáp ứng tiêu chí trên, theo như Viện nghiên cứu đời sống và con người ASEAN (HILL ASEAN).

Tuy nhiêm, 96% người Việt được khảo sát trong một nghiên của HILL ASEAN tự nhìn nhận là tầng lớp trung lưu, không quan tâm đến thu nhập thực tế, theo như kết quả điều tra tại một buổi lễ vào thứ hai ở TP.Hồ Chí Minh.

Sự khác nhau giữa tầng lớp trung lưu do thu nhập và do tự nhận thức ở Việt nam rộng hơn bốn nước Đông Nam Á khác, trong đó cũng đã đề cập ở nghiên cứu.

Phần trăm ở Singapore là 45% với 85%, và thống kê tương ứng dành cho Malaysia và Indonesia là 46% với 79% và 56% với 72%, theo như nghiên cứu.

Các quốc gia mới nghiên cứu, Thái Lan, có ít sự khác nhau, 72% thu nhập so với 80% tự nhận thức.

"Tự nhận thức tầng lớp thượng lưu không chỉ đề cập đến ai đó kiếm bao nhiêu tiền, mà còn đề cập đến sự nhất trí chúng ta có thể đạt được lối sống mơ ước" của chúng ta, HILL ASEAN nói

"Với những thu nhập thấp nhưng sống với lối sống mơ ước của họ là tầng lớp trung lưu, những khi thu nhập cao không thể sống theo lối sống mơ ước nếu họ không làm việc.

Nhóm chuyên gia đã phát biểu nghiên cứu chỉ ra rằng" Các nước ASEAN đang trở thành tầng lớp trung lưu nơi những nhóm công dân lớn tự nhận mình như tầng lớp trung lưu không quan tâm đến thu nhập thực tế".

Điều này dẫn đến sự xuât hiện "Tầng lớp trung lưu không giới hạn" hoặc một nhóm khéo léo tìm ra cách sống với lối sống mơ ước bằng cách không ngừng cân bằng giữa thu nhập và chi tiêu, không bị ràng buộc bởi mức thu nhập hiện có, theo như Ann Liew, quản lý kế hoạch chiến lược với HILL ASEAN nói.

Xu hướng "Tầng lớp trung lưu không giới hạn" là một thay đổi từ sống cuộc sống họ có thể đủ khả năng để tìm thấy cách tạo nên cuộc sống mà họ muốn, theo như báo cáo.

HILL ASEAN là một nhóm chuyên gia được thành lập vào năm 2014 bởi Công ty quảng cáo lớn thứ hai của Nhật Bản Hakuhodo Inc.

Sự nghiên cứu HILL ASEAN đã nghiên cứu thái độ, thu nhập, sự chi tiêu và lối sống khác nhau xuất hiên tại 5 thành phố ASEAN, TP.Hồ Chí Minh, Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok và Jakarta.

Sự nghiên cứu đã được thực hiện ở "sei-katsu-sha", hoặc triết lý của Hakuhodo dùng để nhìn nhận về chiều sâu vào lối sống, nguyện vọng và mơ ước của người dân ở những quốc giá ASEAN.

Tinh thần sei-katsu-sha là đơn giản hơn một người tiêu dùng nhưng "một người toàn diện-một cá nhân với một lối sống, nguyện vọng và mơ ước" theo như Công ty quảng cáo tại Tokyo.

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục