Chọn 1 đáp án đúng nhất trong số 4 đáp án A,B,C,D trong mỗi câu bên dưới

1

Có bao nhiêu kỹ năng trong tiếng Anh

 
2

Yếu tố nào quyết định thành công khi học tiếng Anh giao tiếp

 
3

Chọn từ cho cách phiên âm khác đối với âm cuối /s/ trong các từ sau

 
4

Chọn từ cho cách phiên âm khác đối với âm đầu /ch/ trong các từ sau

 
5

Chọn cách mà mọi người thường dùng trước khi bắt đầu một đoạn hội thoại

 
6

Cách từ chối một lời mời một cách lịch sự

 
7

Chọn từ đúng để hoàn thành câu sau: "After Bob found out that his advertising campaign failed, he wanted to go back to the drawing __________."

 
8

Chọn từ đúng để hoàn thành câu sau: "Bob, everything will be fine. You just need to keep your chin ___________ and remember that tomorrow is another day."

 
9

Chọn từ đúng để hoàn thành câu sau: "She can look back on her career with great ……………."

 
10

Chọn từ đúng để hoàn thành câu sau: "_______ he gets _________."

Xin chúc mừng! Cấp độ của bạn là .