Bài số 8 | Cách phát âm các nguyên âm 'EE', và 'I' 

Cách tốt nhất để tập đúng các nguyên âm trong tiếng Anh kiểu Mỹ là hãy lắng nghe cẩn thận và tập theo.

Nguyên âm trước

Phát âm từ cao tới thấp

              EE          - trong chữ Heat

              I             - trong chữ Hit

              AE          - trong chữ Hate

              EH          - trong chữ Het (từ này không có nghĩa)

              A            - trong chữ Hat

 

Nguyên âm sau

Phát âm từ thấp tới cao

              OO         - trong chữ Boot

              U            - trong chữ Book

              OW         - trong chữ Boat

              AW         - trong chữ Bought

              AH          - trong chữ Bot (nonsense word)

 

So sánh âm EE trong chứ Heat và I trong chữ Hit

Hãy nhớ rằng:

- Heat is high (là âm dài và cao)

- Hit is lower (là âm ngắn và thấp)

 

              Heat – Hit                                        Seen – Sin

              Keen – Kin                                      Reap – Rip

              Deal – Dill                                        Teal – Till

              Seek – Sick                                     Bean –Been*

 

  *Bean – I ate a bean (danh từ). – ‘âm dài-cao’

 *Been – I have been here (động từ). – ‘âm ngắn-thấp’

 

Thực hành phát âm nguyên âm 'EE'

              See                  Very

              Me                   Happy

              Each                Softly

              Even                Mary

              Key                  Busy

              Green               Finally

              Tree                 Country

 

Thực hành phát âm nguyên âm 'EE' trong các cụm từ

- Speeding on the Freeway

- Happily eating cheese

- He and She

- Skiing very Rapidly

- She sees a monkey eating honey. We see a pony stealing money. Who can he see? It must be me!

 

Thực hành nguyên âm 'I'

              Bit                    Business

              Bill                   Fist

              Lift                   Display

              Fizz                  Filming

              Kitchen             Live

              Build                Fish

              Bigger              Discuss

              Chimp              Fig

              Fifth                 Fifty

              Listen               Been

 

Thực hành kết hợp nguyên âm 'EE' và 'I'

(Những âm gạch chân là âm 'EE')

- The beans have been cooking since six o’clock.

- Sit in that seat by the window.

- We ate our meal, by the mill.

- The seal will live in the ocean.                                               

- Tim’s team grinned after seeing the green field .

- Pip and Pete shipped the sheep cheaply.

- Those bins are for Bill’s beans.

- Does Jim still steal Jill’s jeans?

- The girls put concrete on Jill’s sneakers.

- Pick cherries at their peak  or you will eat the pits.

 

Biên soạn: Ce Phan