Bài viết liên quan:

Bài tập nói tiếng Anh lưu loát 360 độ bao gồm hầu hết các phát âm tiếng Anh trong 44 phiên âm trong bảng phiên âm quốc tế. Với bài tập này, bạn nên dành thời gian vào mỗi buổi sáng để thực hành luyện phát âm tiếng Anh (hoặc nói) qua ít nhất 1 lần trước khi bắt đầu một ngày mới.

(bảng phiên âm tiếng Anh)

Các phiên âm trong tiếng Anh sẽ được lặp lại nhiều lần và bạn sẽ không cảm thấy lạ lẫm khi giao tiếp tiếng Anh. Đặc biệt, bài tập rất hữu dụng cho những ai một thời gian không giao tiếp bằng tiếng Anh. Hãy lấy lại cảm giác giao tiếp tiếng Anh lưu loát bằng bài tập này.

Như thế nào để biết được bạn có thực hành đúng cách?

Hãy thực hiện theo các bước sau đây:

- Bước 1: Nghe, xác định từ được phát âm là âm nào trong bảng phiên âm trên

- Bước 2: Lặp lại từng từ

- Bước 3: Tập lặp lại theo từng câu: Học câu 1, sau đó là 1+2, tiếp nữa là 1+2+3 làm cho đến khi nào bạn ghi nhớ toàn bộ nội dung.

- Bước 4: Dùng máy ghi âm hoặc camera để ghi âm lại bài nói nói chuyện

- Bước 5: Nếu có dưới 3 lỗi sai trong toàn bộ bài thì có nghĩa là bạn đã hoàn thành bài học này. 

Hãy duy trì thói quen luyện tập bài học phát âm này ít nhất 1 lần vào mỗi tuần để những âm vực chưa thực sự rõ ràng sẽ điều chỉnh từ từ và "tròn trịa" hơn theo thời gian. 

Bạn có thể gửi bản ghi âm của bạn qua địa chỉ mail của thầy Ce Phan: cephan1905@gmail.com để được sửa lỗi sai. 

 

Tải về tại đây !!!

 

HOW TO BE FLUENT IN ENGLISH?

Good evening my friends, my name is Jay and I’m from New York. My family still there but I have moved to this city for my study and work.

I work for a bank as a teller. I work from eight to five and currently I’m up to my neck in work.

But I also go to the evening class to study English.  You know, before I was so bad at English.

I had finished an intermediate level course before I came here. But I’m a lot better now, thanks for this new way of learning.

There are five people in my family: my dad, my mom, my elder brother, my younger sister and me.

We used to live in the same apartment but it’s hard to do so when we keep moving around so much.

I love reading books. I have read all the book that my friends can mention. I have been reading  since I was six years old.

Now, I’m reading a new book every week. At the moment, I’m reading the book “Rich Dad and Poor Dad”.

Last week I was reading “ How to get more done in less time”.

One of my friends gave me that new book while I was telling him how much I enjoy reading book.

I will have finished this one by end of this week and I will be reading a new one next week.

Besides, I like surfing the Net. I often surf the Net deep into the night. I guess I’m addicted to the Internet.

I can’t help it. I can’t help searching, watching and reading something when I’m with the computer.

I have been saving for 10 years for my own apartment. I’m still working on that until I have had enough.

It costs a lot for an accommodation in a city like this. But I think I can make it. I’m sure I will have done it before I’m 30 years old.

Source: The Natural Approach

 

 

Làm thế nào để giao tiếp tiếng Anh lưu loát

ɡʊd    iːvn̩ɪŋ      maɪ    frendz        neɪm   ɪz  dʒeɪ    aɪm     frəm   njuː   jɔːrk         ˈfæməli  stɪl  ðər bʌd-aɪ hæv    muːvd     ðɪs  sɪti  fər  maɪ   stʌdi    ənd  wɝːk.

aɪ wɜːk fər ə bæŋk əz  ə  ˈtelə  aɪ ˈwɜːk frəm   eɪt    tə   faɪv ənd  ˈkʌrəntli   aɪm  ʌp  tə  maɪ nek ɪn ˈwɜːk 

bʌt  aɪ ˈɔːlsəʊ ɡəʊ tə ði ˈiːvn̩ɪŋ   klɑːs   tə ˈstʌdi   ˈɪŋɡlɪʃ         ju     nəʊ      bɪˈfɔːr  aɪ wəz  ˈsəʊ bæd ət   ˈɪŋɡlɪʃ 

aɪ həd  ˈfɪnɪʃt    ən  ˌɪntəˈmiːdɪət   ˈlevl̩      kɔːs       bɪˈfɔːr ˈaɪ  keɪm  hɪə    bʌt  aɪm ə  lɒt ˈbetə   naʊ  θæŋks   fə   ðɪs   njuː ˈweɪ əv   ˈlɜːnɪŋ 

ðər      ə     faɪv   ˈpiːpl̩   ɪn  maɪ ˈfæməli  maɪ dæd  maɪ mɒm  maɪ ˈeldə  ˈbrʌðə    maɪ   ˈjʌŋɡə   ˈsɪstər  ənd miː

 wi    juːst  tə  lɪv  ɪn  ðə  seɪm    əˈpɑːtmənt  bət ɪts  hɑːd  tə də ˈsəʊ wen   wi    kiːp   ˈmuːvɪŋ əˈraʊnd  ˈsəʊ ˈmʌtʃ 

 aɪ  lʌv  ˈriːdɪŋ  bʊks     ˈaɪ  hæv  red  ɔːl  ðə    bʊk    ðæt   maɪ  frendz  kən  ˈmenʃn̩     ˈaɪ hæv  biːn     ˈriːdɪŋ   sɪns   ˈaɪ wəz sɪks  ˈjiəz  əʊld.

naʊ    aɪm ˈriːdɪŋ   ə    njuː  bʊk   ˈevri     wiːk    ət   ðə  ˈməʊmənt   aɪm  ˈriːdɪŋ  ðə   bʊk      rɪtʃ    dæd ənd   pʊə  dæd 

lɑːst  wiːk   aɪ wəz  ˈriːdɪŋ     ˈhaʊ   tə ˈɡet   mɔː   dʌn    ɪn  les    ˈtaɪm 

wʌn  əv maɪ  frendz  ɡeɪv  miː  ðət    njuː   bʊk   waɪl  aɪ wəz  ˈtelɪŋ   ɪm   haʊ  mʌtʃ     aɪ  ɪnˈdʒoɪ ˈriːdɪŋ  bʊk

aɪ wl̩   həv   ˈfɪnɪʃt       ðɪs   wʌn baɪ   end əv  ðɪs    wiːk    ənd  ˈaɪ wl̩  bi    ˈriːdɪŋ    ə    njuː  wʌn  nekst    wiːk 

bɪˈsaɪdz  aɪ  laɪk  ˈsɜːfɪŋ   ðə  net  ˈaɪ  ˈɒfn̩ sɜːf   ðə   net   diːp  ˈɪntə   ðə naɪt    aɪ  ɡes   aɪm  əˈdɪktɪd   tə   ði   ˈɪntənet 

aɪ kɑːnt help ɪt  ˈaɪ kɑːnt  help  ˈsɜːtʃɪŋ   ˈwɒtʃɪŋ    ənd       ˈriːdɪŋ      ˈsʌmθɪŋ      wen     aɪm wɪð  ðə   kəmˈpjuːtə 

aɪ həv   biːn   ˈseɪvɪŋ  fə    ten ˈjiəz   fə   maɪ əʊn  əˈpɑːtmənt  aɪm stɪl  ˈwɜːkɪŋ    ɒn  ðət  ʌnˈtɪl  aɪ həv həd    ɪˈnʌf

ɪt  kɒsts ə  lɒt  fər  ən   əˌkɒməˈdeɪʃn̩    ɪn   ə   ˈsɪti    laɪk ðɪs  bʌt aɪ ˈθɪŋk  aɪ kən meɪk ɪt  aɪm  ʃʊər  aɪ wl̩   həv  dʌn  ɪt  bɪˈfɔːr aɪm ˈθɜːti   ˈjiəz  əʊld

 

 

 

Tải về tại đây !!!