Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Bộ GD-ĐT kêu gọi phạt học sinh nghiêm khắc để ngăn chặn bạo lực học đường

Bộ GD-ĐT kêu gọi phạt học sinh nghiêm khắc để ngăn chặn bạo lực học đường

19/11/2015
Mức trung cấp

MOET urged to strictly punish students stop school violence

The Ministry of Education and Training’s (MOET) Circular 08 on rewarding and disciplining students, which has been valid for 27 years, has become out of date.

While the schooling environment, students’ psychology and social matters have changed, the regulation on rewarding and disciplining students remains unchanged.

Under the regulation, schools will give compliments to students who participate in community service (tidying up classes or cleaning schools…). But in reality, students do not have to do this anymore, because these works are now undertaken by hired cleaners or security guards.

The circular stipulates that students will be reprimanded if they use bad language in school, gamble and play truant. However, Minh noted that the punishment is not stiff enough to deter students. 

“Students tend not to be afraid of repeating mistakes, because they know they will only be reprimanded,” Minh said.

Pham Van Tien, headmaster of Tan Phong High School, said as the circular has become out of date, and the school has to apply it in a flexible way, while integrating additional requirements to better educate students.

Meanwhile, Bui Gia Hieu, headmaster of Nhan Viet High School, noted that Circular 08 is no longer reasonable because it cannot cover matters in modern times. 

“The circular does not mention how to treat the students who have tattoos on their bodies or have dyed their hair green and red,” he noted. “The circular also does not say what to do when students speak ill of each other and of their teachers on social networks. Meanwhile, these are the burning issues of modern society.”

Educators still argue about a provision in the circular which says that students will be expelled from school for one year if they commit serious violations.

A high school teacher in Hanoi noted that expelling students from school and forcing them to stay away from friends will make things worse. 

“Students may commit crimes during their stay at home when they have nothing to do,” he warned. “Naughty students need to be put under the supervision of schools and teachers to be prevented from committing crimes.”

However, the teacher admitted the students may face opposition from other students who do not want to be affected by the students who committed violations.

Minh also said he does not think expelling students from school is a reasonable measure.

Source: VIETNAMNET

 

 

Bộ GD-ĐT kêu gọi phạt học sinh nghiêm khắc để ngăn chặn bạo lực học đường

Thông tư 08 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) về việc khen thưởng, kỷ luật học sinh đã có hiệu lực trong 27 năm, đã trở nên lỗi thời.

Trong khi môi trường học, tâm lý học sinh và các vấn đề xã hội đã thay đổi, thì các quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh vẫn không thay đổi.

Theo quy định, các trường sẽ khen tặng cho những học sinh tham gia phục vụ cộng đồng (làm sạch các lớp học hoặc làm sạch trường học...). Nhưng trong thực tế, học sinh không cần phải làm điều này nữa, vì những điều này hiện đang được thực hiện bởi công nhân vệ sinh hoặc nhân viên bảo vệ được thuê.

Thông tư quy định rằng học sinh sẽ bị khiển trách nếu họ sử dụng ngôn ngữ xấu ở trường học, đánh bạc và trốn học. Tuy nhiên, ông Minh lưu ý rằng hình phạt không đủ cứng rắn để ngăn chặn học sinh.

"Học sinh có xu hướng không sợ việc lặp đi lặp lại sai lầm, bởi vì họ biết họ sẽ chỉ bị khiển trách" ông Minh nói.

Ông Phạm Văn Tiến, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tân Phong nói rằng vì các thông tư đã trở nên lỗi thời và nhà trường phải áp dụng nó một cách linh hoạt, trong khi đó cần tích hợp thêm các yêu cầu giáo dục tốt hơn cho học sinh.

Trong khi đó, ông Bùi Gia Hiếu, hiệu trưởng Trường Nhân Việt ghi nhận rằng Thông tư 08 đã không còn hợp lý vì nó không thể bao quát các vấn đề trong thời hiện đại.

"Thông tư không đề cập đến cách xử trí với các học sinh có hình xăm trên cơ thể hay nhuộm tóc màu xanh lá cây và đỏ" ông lưu ý. "Thông tư cũng không nói phải làm gì khi học sinh nói xấu lẫn nhau và nói xấu các giáo viên trên các mạng xã hội. Trong khi đó, đây là những vấn đề bức xúc của xã hội hiện đại."

Các nhà giáo dục vẫn còn tranh luận về điều khoản trong thông tư nói rằng học sinh sẽ bị đuổi học một năm nếu có hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Một giáo viên ở Hà Nội ghi nhận rằng việc đình chỉ học đối với học sinh và buộc họ phải rời xa những người bạn sẽ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

"Học sinh có thể phạm tội trong thời gian họ ở nhà khi không có gì để làm" ông cảnh báo. "Học sinh nghịch ngợm cần phải được đặt dưới sự giám sát của nhà trường và giáo viên để được ngăn chặn việc dẫn đến phạm tội."

Tuy nhiên, các giáo viên thừa nhận rằng những học sinh này có thể phải đối mặt với sự phản đối từ các học sinh khác, những người không muốn bị ảnh hưởng bởi những học sinh vi phạm.

Ông Minh cũng cho biết ông không nghĩ rằng việc trục xuất học sinh khỏi trường học là một biện pháp hợp lý.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục