Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Tài chính ngân hàng
  4. Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 20 tỷ đô-la vào các dự án ở nước ngoài

Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 20 tỷ đô-la vào các dự án ở nước ngoài

26/05/2015
Mức trung cấp

Vietnamese enterprises investing US$20 billion in overseas projects: investment agency

Vietnamese investors had channeled nearly US$20 billion into 962 new and 115 existing projects abroad as of the end of last month, according to the Foreign Investment Agency under the Ministry of Planning and Investment

Accordingly, around $15 billion was invested in 962 new projects, while the rest was earmarked for 115 existing ones.

According to the FIA, Vietnamese investors chiefly concentrate their funds on a number of traditional markets such as Laos and Cambodia.

While the former houses 259 Vietnamese-owned projects with total registered capital of $3.9 billion, accounting for 27 percent of the total projects and 26 percent of the total registered investment, the latter accommodates 171 Vietnamese-invested projects with total registered capital of $3.2 billion, making up 18 percent of the total projects and 22 percent of the total investment, the FIA said.

Vietnamese enterprises have also invested in 18 projects in Russia with a total investment of $968 million, two projects in Venezuela with a total investment of $1.8 billion, and six projects in Peru with a total investment of $1.3 billion, according to the FIA.

They have seen rapid growth recently in their overseas investment, not only in traditional markets but also other countries such as Algeria, Malaysia, Myanmar and the United States, the FIA said.

Regarding operating industries overseas, Vietnamese enterprises have invested most heavily in the mining sector, followed by agriculture, forestry and fisheries. 

In recent years, Vietnamese businesses have also been expanding to other sectors such as information and communication, power generation, real estate, finance, banking and insurance services, the FIA said.

Besides investment outflows of state-run enterprises like Viettel, Vinamilk and subsidiaries of the Vietnam Rubber Group and other state-run banks, investment by the private sector, particularly from individuals and small- and medium-sized enterprises, is increasing.

In 2014, about 12.5 percent and 76 percent of total licensed investment projects abroad were funded by individual investors and private companies, respectively.

Vietnamese businesses invested more than $1.78 billion in 28 countries and territories worldwide in 2014, according to the FIA.

As of the end of last year, Vietnam’s overseas investment topped $19.78 billion, and approximately $6 billion, or 30.6 percent of the total capital, had been disbursed.

Source: Tuoitre News

 

 

Theo cơ quan quản lý đầu tư: Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 20 tỷ USD vào các dự án ở nước ngoài

Các nhà đầu tư Việt Nam đã chuyển đi 20 tỷ USD đến hơn 1.000 dự án ở nước ngoài tính đến cuối tháng trước, theo Cục Đầu tư nước ngoài ( FIA ) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, khoảng 15 tỷ USD đã được đầu tư vào 962 dự án mới, trong khi phần còn lại được dành cho 115 dự án hiện có khác.

Theo FIA, các nhà đầu tư Việt Nam chủ yếu tập trung vốn đầu tư của họ trên một số thị trường truyền thống như Lào và Campuchia.

Trong khi 259 dự án của chủ đầu tư Việt Nam có tổng vốn đăng kí 3,9 tỷ USD, chiếm 27% tổng số dự án và 26% của tổng vốn đăng kí đầu tư, thì 171 dự án đầu tư từ Việt Nam có vốn đầu tư với tổng số vốn đăng kí 3,2 tỷ USD, chiếm 18% tổng số dự án và 22% của tổng mức đầu tư, FIA cho biết.

Doanh nghiệp Việt Nam cũng đã đầu tư vào 18 dự án tại Nga với tổng vốn đầu tư $ 968,000,000, 2 dự án tại Venezuela với tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ USD, và 6 dự án tại Peru với tổng vốn đầu tư 1,3 tỷ USD, theo FIA.

Họ đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng của đầu tư ở nước ngoài của họ trong thời gian gần đây, không chỉ ở thị trường truyền thống mà còn các nước khác như Algeria, Malaysia, Myanmar và Hoa Kỳ, FIA cho biết.

Đối với phát triển công nghiệp ở nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư mạnh tay nhất vào lĩnh vực khai thác mỏ, tiếp theo là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt cũng đã được mở rộng sang các lĩnh vực khác như thông tin và truyền thông, phát điện, bất động sản, tài chính, dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm, FIA cho biết.

Bên cạnh đó, các luồng đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước như Viettel, Vinamilk và các công ty con của Tập đoàn Cao su Việt Nam và các ngân hàng nhà nước khác, đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là sự đang gia tăng đầu tư từ các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong năm 2014, khoảng 12,5% và 76% tổng số dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp phép đã được tài trợ bởi các nhà đầu tư cá nhân và các công ty tư nhân, tương ứng.

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hơn 1,78 tỷ USD tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới trong năm 2014, theo FIA.

Tính đến cuối năm ngoái, đầu tư nước ngoài của Việt Nam đứng đầu với 19,78 tỷ USD, và khoảng 6 tỷ USD, hoặc 30,6% của tổng số vốn, đã được giải ngân.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục