Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Các huyện ở xa trung tâm thành phố HCM thiếu nguồn cung cấp nước ngọt

Các huyện ở xa trung tâm thành phố HCM thiếu nguồn cung cấp nước ngọt

17/08/2015
Mức trung cấp

Outlying HCM City districts lack supplies of fresh water

 At least 95 per cent of underground fresh water in HCM City does not meet with the Ministry of Health's hygienic standards, while nearly 20 per cent or 358,000 households have no fresh water to use,

"Last year, the city's People's Council released a resolution to provide fresh water for 100 per cent of households this year, but it has been difficult to reach the target," the chairwoman of the council, Nguyen Thi Quyet Tam, was quoted as saying in the Voice of HCM City Broadcast.

To provide fresh water for the remaining households, a 1,228 km pipeline system must be either upgraded or newly built, authorities said. The system includes a total of 2.2 million cu.m, 28 water supply stations, and 1,500 tanks and water treatment systems for more than 130,000 households. The total cost is estimated at VND2.2 trillion (US$100 million).

"If the State budget has not provided enough capital, bank loans will be mobilized and the State will pay the interest rate," Dao Thi Huong Lan, director of the city's Finance Department, said.

The department also said the target of providing fresh water for 100 per cent of households would only be reached by 2019, with total capital of VND9 trillion ($410 million), by building more water supply plants. The plants would supply 850,000 cu.m of water per day.

Outlying districts including Binh Chanh, Hoc Mon, Cu Chi and Can Gio have a high number of households which do not have access to fresh water.

For example, Hoc Mon district has 85,000 households, but 75,000 have no fresh water. This year, 20 projects are being implemented, and fresh water will be supplied for 16,000 households.

In Cu Chi District, only 3 per cent of residents receive fresh water and the remaining must use water from drilled wells.

By the end of this year, 1,400 tanks will be installed to serve 98,000 households. By 2019, fresh water will be provided for 100 per cent of residents.

"Private capital needs to be mobilised to produce 3 million cu.m of fresh water for the entire city. At the same time, the quality and price of fresh water must be ensured," Council Chairwoman Tam said.

"Hygienic fresh water is very important. In the coming time, related authorities must increase the number of inspections and improve water quality," Tran Ngoc Ho, deputy director of the municipal Agriculture and Rural Development, said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các huyện ở xa trung tâm thành phố HCM thiếu nguồn cung cấp nước ngọt

Ít nhất 95% lượng nước ngọt ngầm tại TP HCM không đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh y tế, trong khi gần 20% hay 358.000 hộ gia đình không có nước sạch để sử dụng,

"Năm ngoái, Hội đồng nhân dân thành phố đã đưa ra một nghị quyết nhằm cung cấp nước sạch cho 100% các hộ gia đình trong năm nay, nhưng thật khó khăn để đạt được mục tiêu đó", Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, được dẫn lời nói trong chương trình phát thanh của đài TP Hồ Chí Minh.

Để cung cấp nước ngọt cho các hộ gia đình còn lại, hệ thống đường ống dài 1.228 km cần phải được nâng cấp hoặc xây dựng mới, các nhà chức trách cho biết. Hệ thống này bao gồm tổng cộng 2,2 triệu mét khối, với 28 trạm cấp nước, và 1.500 bồn chứa cùng với hệ thống xử lý nước cho hơn 130.000 hộ gia đình. Tổng chi phí ước tính khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng (100 triệu USD).

" Nếu ngân sách nhà nước đã không cung cấp đủ vốn, các khoản vay ngân hàng sẽ được huy động và Nhà nước sẽ chi trả phần lãi suất" bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính thành phố cho biết.

Bộ cũng cho biết mục tiêu của việc cung cấp nước sạch cho 100% các hộ gia đình chỉ có thể đạt được vào năm 2019, với tổng số vốn tiền là khoảng 9 nghìn tỷ đồng (410.000.000 USD), bằng cách xây dựng thêm các nhà máy cấp nước. Các nhà máy sẽ cung cấp 850.000 mét khối nước mỗi ngày.

Các huyện ngoại thành như: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ có một số lượng lớn các hộ gia đình không có nước sạch để sử dụng.

Ví dụ, huyện Hóc Môn có 85.000 hộ gia đình, nhưng 75.000 không có nước sạch. Trong Năm nay, 20 dự án đang được thực hiện và nước ngọt sẽ được cung cấp cho 16.000 hộ gia đình.

Ở huyện Củ Chi, chỉ có 3% cư dân có nước sạch để sử dụng, còn lại phải sử dụng nước giếng khoan.

Đến cuối năm nay, 1.400 bồn chứa sẽ được lắp đặt để phục vụ cho 98.000 hộ gia đình. Cho đến năm 2019, nước ngọt sẽ được cung cấp cho 100 % cư dân.

"Vốn tư nhân cần phải được huy động để sản xuất 3 triệu mét khối nước sạch cho toàn bộ thành phố. Đồng thời, chất lượng và giá cả của nước ngọt phải được đảm bảo" Bà Tâm nói.

"Nước sạch vệ sinh là rất quan trọng. Trong thời gian tới, các cơ quan liên quan phải tăng số lượng các cuộc thanh tra và cải thiện chất lượng nước" ông Trần Ngọc Hồ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục