Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Điện - Điện tử
  4. Các nhà khoa học cho biết: Điện hạt nhân chỉ rẻ hơn khi có nhiều nhà máy

Các nhà khoa học cho biết: Điện hạt nhân chỉ rẻ hơn khi có nhiều nhà máy

11/10/2015
Mức trung cấp

Nuclear power cheaper, only if there are many plants: scientists

Nuclear power will be cheaper than other power sources only if there are many power plants, said Dr. Le Van Hong from the Vietnam Energy Institute, when asked about production costs of nuclear power.

However, in 2020-2025, when the first nuclear power plant is scheduled to become operational and Vietnam begins importing coal to run thermal power plants, nuclear power will have more competitive prices.

“The required initial investments for nuclear power will be higher, but when they become operational, they will have cheaper input materials than thermal power plants. Therefore, in the long term, nuclear power will be cheaper,” Chi explained. 

The biggest cost is the money needed to build nuclear plants, which have less need for raw materials. 

One nuclear power plant will need input materials with the weight equal to only  1/100,000 of the materials needed by one thermal power plant with the same capacity.

The land area needed to build nuclear power plant is also smaller. Nuclear power plants can be located near major charging units, thus reducing the electricity loss during transmission and saving 5-10 percent of power.

Meanwhile, Le Van Hong believes that cheap prices should not be expected from the first nuclear power generation unit.

In the feasibility study on the Ninh Thuan Nuclear Power Plant, the electricity price was calculated as follows: with an investment rate of $1,676/kwh, the nuclear power price will be 3.52 cent/kwh, thermal power to be generated from coal imports will be 4.28 cent, from liquidized gas imports 5.0 cent, gas imports 4.23 cent and domestic gas 4.0 cent.

As such, nuclear power will be cheaper if there are many power generation units in the same locality (4-6 units).

“It is now impossible to define the price of the electricity produced by the first nuclear power plant,” he said.

The expert went on to say that in principle, the cost would be high for the first power generation unit.

“In other countries, nuclear power is cheaper than power from other sources, but it will be cheaper only if there are many power generation units,” Hong said.

Vietnam is one of the few countries in Southeast Asia investing in nuclear energy. FPT Securities JSC (FPTS) forecasts that Vietnam is likely to be the first country to build nuclear power plants in ASEAN. The Ninh Thuan nuclear power plant is the common name of two nuclear power plants I and II in Ninh Thuan Province, Vietnam with a total capacity of over 4,000 MW.

Source: VIETNAMNET

 

 

 

Các nhà khoa học cho biết: Điện hạt nhân chỉ rẻ hơn khi có nhiều nhà máy

Năng lượng hạt nhân sẽ rẻ hơn so với các nguồn năng lượng khác chỉ khi có nhiều nhà máy cùng hoạt động, tiến sĩ Lê Văn Hồng từ Viện Năng lượng Việt Nam, khi được hỏi về chi phí sản xuất điện hạt nhân cho biết.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2020-2025, khi các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động và Việt Nam bắt đầu nhập khẩu than để chạy các nhà máy nhiệt điện, điện hạt nhân sẽ có giá cạnh tranh hơn.

"Các khoản đầu tư ban đầu cần thiết cho nhà máy điện hạt nhân sẽ cao hơn, nhưng khi chúng đi vào hoạt động, thì sẽ có nguyên liệu đầu vào rẻ hơn so với các nhà máy nhiệt điện. Vì vậy, về lâu dài, điện hạt nhân sẽ rẻ hơn"

Chi phí lớn nhất là số tiền cần thiết để xây dựng các nhà máy hạt nhân có ít nhu cầu về nguyên liệu.

Một nhà máy điện hạt nhân sẽ cần nguyên liệu đầu vào với trọng lượng chỉ bằng 1/100.000 các vật liệu cần thiết cho một nhà máy nhiệt điện với công suất tương tự.

Diện tích đất cần thiết để xây dựng nhà máy điện hạt nhân cũng nhỏ hơn. Nhà máy điện hạt nhân có thể được đặt gần các trạm điện áp, do đó làm giảm tổn thất truyền tải điện năng và tiết kiệm 5-10% năng lượng.

Trong khi đó, ông Lê Văn Hồng cho rằng không nên mong đợi mức giá rẻ từ các đơn vị phát điện hạt nhân đầu tiên.

Trong các nghiên cứu về Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, giá điện đã được tính toán như sau: với tỷ lệ đầu tư 1,676/ kwh, giá điện hạt nhân sẽ là 3,52 cent/ kwh, nhiệt điện được tạo ra từ nhập khẩu than sẽ là 4,28 cent, từ nhập khẩu khí đốt hoá lỏng 5,0 cent, nhập khẩu gas 4,23 cent và khí đốt trong nước 4,0 cent.

Như vậy, năng lượng hạt nhân sẽ rẻ hơn nếu có nhiều đơn vị phát điện trong cùng một địa phương (4-6 đơn vị).

"Hiện tại không thể xác định giá điện được sản xuất bởi các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên" ông nói.

Các chuyên gia đã nói rằng về nguyên tắc, chi phí sẽ cao hơn đối với các đơn vị phát điện đầu tiên.

" Ở các nước khác, năng lượng hạt nhân rẻ hơn so với năng lượng từ các nguồn khác, nhưng nó sẽ rẻ hơn nếu có nhiều đơn vị phát điện" ông Hồng nói.

Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đầu tư vào năng lượng hạt nhân. Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT dự báo rằng Việt Nam có thể sẽ là quốc gia đầu tiên xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong khu vực ASEAN. Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là tên gọi chung của hai nhà máy điện hạt nhân I và II ở tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam với tổng công suất trên 4.000 MW.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục