Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường báo cáo số lượng lớn các học sinh với số điểm cao chót vót

Các trường báo cáo số lượng lớn các học sinh với số điểm cao chót vót

05/06/2015
Mức căn bản

Schools report high number of students with excellent marks

A report that 90 percent of students of a primary school were judged excellent has not surprised anyone. There are more excellent than bad students in large cities in Vietnam.

Hoang Anh, a parent in Cau Giay district, was informed at the parents’ year-end meeting that her daughter had received the “excellent student” title for the 2014-2015 academic year. 

However, this, for Anh, was neither good nor bad news, because Anh’s daughter is just one of 40 excellent students out of 45 students in her class.

“When I was at primary school, I rarely got the title ‘excellent student’. This title was only rewarded to very capable students, about 5-10 students in our class,” Anh said about her school days 35 years ago. 

This situation exists not only at Anh’s daughter’s school, a school where only the best students in the district are admitted, but at the majority of schools in large cities.

Another parent said his son, a student at a mid-tier secondary school in Hanoi, said 42 out of 57 students in his son’s class were “excellent”, 12 “good” and only three “average”.

A secondary school in district 1 in HCM City reported that since 2006, the proportion of excellent students at the school had always been between 51 and 60 percent.

The headmaster of the school said children have a better living environment and better conditions for learning.

“They are given most favorable conditions to study. I know many children from well-off families do not have to do housework. They only have to eat, sleep and study,” she said.

However, analysts said the reported number of excellent students is “incredibly high”

The former high ranking official of the HCM City Education and Training Department noted that teachers tend to give high marks to students to satisfy their parents. 

“Parents would be happier if their children often get high marks for their school works,” he explained.

“In the past, the number of excellent students in one school was not higher than 2 percent of total students,” he said. “But teachers would be considered ‘incapable’ if they have bad students.”

Le Thuy Duong, who gives private tutoring lessons to a seventh grader in Hanoi, also noted that though the seventh grader’s learning capability was “average”, he often got 9 and 10, the highest scores in the marking scale, for his school work.

Thanh Nien quoted a teacher at a primary school in HCM City as saying that the high achievements gained by the majority of students in large cities are “unrealistic” and “fabricated”.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các trường báo cáo số lượng lớn các học sinh với số điểm cao chót vót

Theo một báo cáo 90% học sinh của một trường tiểu học được đánh giá xuất sắc có làm ai không ngạc nhiên. Hiện có nhiều học sinh xuất sắc hơn các học sinh yếu kém tại các thành phố lớn ở Việt Nam.

Hoàng Anh, một phụ huynh ở quận Cầu Giấy, đã được thông báo tại cuộc họp phụ huynh cuối năm rằng con gái mình đã nhận được danh hiệu "học sinh xuất sắc" khi kết thúc năm học 2014-2015.

Tuy nhiên, điều này đối với chị Anh, không phải là tin tốt cũng không phải tin xấu, bởi vì con gái của chị Anh chỉ là một trong 40 học sinh xuất sắc trong tổng số 45 học sinh trong lớp.

"Khi tôi còn đi học tiểu học, tôi hiếm khi nhận được danh hiệu "học sinh xuất sắc". Danh hiệu này chỉ được khen thưởng cho những học sinh giỏi nhất, chỉ khoảng 5-10 học sinh trong lớp học của chúng tôi" chị Anh nói về trường học của mình cách đây 35 năm.

Tình trạng này không chỉ tồn tại ở trường con gái của Anh, một trường học nơi chỉ có những học sinh giỏi nhất trong quận được thừa nhận, mà còn ở đa số trường học tại các thành phố lớn.

Một phụ huynh cho biết con trai của anh, học sinh tại một trường trung học cơ sở tại Hà Nội, cho biết 42 trong số 57 học sinh trong lớp của con trai mình đều là "học sinh xuất sắc", 12 "giỏi" và chỉ có ba "trung bình".

Một trường học ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo rằng kể từ năm 2006, tỷ lệ học sinh xuất sắc tại các trường học luôn là nằm trong khoảng 51% đến 60%.

Hiệu trưởng của trường cho biết các em có môi trường sống tốt hơn và những điều kiện tốt hơn cho việc học tập.

"Các em được mang lại hầu hết các điều kiện thuận lợi để học tập. Tôi biết nhiều trẻ em từ các gia đình khá giả không phải làm việc nhà. Các em chỉ có ăn, ngủ, học tập" cô nói.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết báo cáo số lượng các học sinh xuất sắc là "cao đến không ngờ"

Các cựu quan chức cấp cao của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố HCM lưu ý rằng các giáo viên có xu hướng cho học sinh điểm cao để chiều lòng cha mẹ của chúng.

"Cha mẹ sẽ hạnh phúc hơn nếu con cái của họ nhận được đánh giá cao cho kết quả học tập ở trường", ông giải thích.

"Trong quá khứ, số lượng học sinh xuất sắc trong một trường học không cao hơn 2% trong tổng số học sinh" ông nói. "Nhưng các giáo viên sẽ được xem là không có khả năng nếu họ có học sinh yếu. "

Lê Thùy Dương, gia sư riêng của một học sinh lớp bảy ở Hà Nội cũng lưu ý rằng mặc dù khả năng học tập của cậu bé này chỉ là "trung bình", cậu bé vẫn thường có các điểm 9 và 10, các điểm số cao nhất theo thang điểm cho việc học của mình.

Báo Thanh Niên dẫn lời một giáo viên tại một trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh nói rằng những thành tựu cao mà đa số học sinh ở các thành phố lớn đã đạt được là "không thực tế" và "thêu dệt".

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục