Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Các con số (Number)

Numbers

A Just stop and think how important numbers are to our lives. Numbers control us.

In fact, we are numbers. We have passport numbers, social security numbers, ID numbers, and more.

We live in a house and a street that has a number. We communicate with each other using telephone numbers.

We worry about how small or big the numbers are on our bank statements. We can't survive without numbers.

Most of the world cannot function without the numbers zero and one. These are the two numbers computers use to run their programmes.

I don't think numbers were always so important. Maybe 500 years ago, we only had to remember the number of sheep, goats or children we had. I wonder how many numbers we need today!

Source: Listen A Minute

 

 

Con Số

Hãy dừng lại và nghĩ các con số quan trọng như thế nào cho đời sống của chúng ta. Các con số kiểm soát chúng ta.

Thực tế, chúng ta là những con số. Chúng ta có số hộ chiếu, số an sinh xã hội, số ID và nhiều hơn nữa.

Chúng ta đang sống trong một ngôi nhà và trên đường cũng có số. Chúng ta liên lạc với nhau bằng số điện thoại.

Chúng ta lo lắng những con số này to hay nhỏ như thế nào trong bản kế toán ngân hàng của chúng ta. Chúng ta không thể tồn tại mà không có những con số.

Hầu hết thế giới không thể hoạt động mà không có những con số không và một. Đây là hai con số máy tính dùng để chạy chương trình của chúng.

Tôi không nghĩ rằng các con số luôn rất quan trọng. Có lẽ 500 năm trước đây, chũng ta chỉ phải nhớ số lượng của con cừu, con dê hay trẻ em mà chúng ta có. Tôi tự hỏi có bao nhiêu con số chúng ta cần ngày nay!

Dịch bởi: Hoài Thương