Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Ấn tượng đầu tiên (First Impression)

 

First impressions

People say first impressions count. What do you think? Can you understand a lot about someone from the very first time you see them or meet them?

I think I'm good at judging someone's character from the first time I set eyes on them. It's easy to understand if the person is my kind of person. First impressions count most when you meet someone important.

If you have a job interview, it's very important to give a good first impression. The interviewer can decide if they like you as soon as you walk through the door.

Are you well-dressed? Do you look happy? Do you greet the interviewer? All these things are important. I also think first impressions count when you meet your future in-laws.

Source: Listen A Minute

 

 

Ấn tượng ban đầu

Mọi người nói ấn tượng ban đầu khá quan trọng. Bạn nghĩ sao? Bạn có thể hiểu một phần nào về một ai đó khi mà bạn nhìn và gặp họ trong thời gian đầu không?

Tôi thiết nghĩ tôi đánh giá khá tốt tính cách của một ai đó từ cái nhìn đầu tiên khi tôi nhìn vào mắt họ. Thật dễ nhận ra một người tốt. Ấn tượng tốt ban đầu rất hữu nghiệm khi bạn gặp một người quan trọng với bạn.

Nếu bạn đang có một cuộc phỏng vấn việc làm. Tạo được ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Cuộc phỏng vấn có thể quyết định nếu họ thích ngay khi bạn bước vào cửa.

Bạn có quần áo đẹp không? Bạn nhìn có vui vẻ không? Bạn có chào hỏi những người cùng phỏng vấn không? Tất cả những thứ đó đều quan trọng. Tôi cũng nghĩ rằng ấn tượng ban đầu sẽ là điều quan trọng cho người tình tương lai của bạn.

 

Dịch bởi: GiangLe03111990