Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Tình yêu và chuyện tiền bạc

Love and Money

Do you and your spouse fight over household chores and responsibilities? Most couples do – it’s one of the most common arguments in any marriage or relationship. Have you ever thought to settle those arguments with cold hard cash though? One couple has.

Daniel Reeves and Bethany Soule are a happily married couple with two children. They attribute their happiness to not fighting about responsibilities, but instead paying each other to handle the responsibilities they don’t want to do themselves.

For example, Bethany might pay Daniel $20 to put the kids to bed. Or one of them might get $4 to walk the dog when it’s raining outside. These numbers aren’t just random though. When a task needs completing, they will both write down the number (in dollars) they’d be willing to perform the task for on a piece of paper. They then show each other the number. The one with the lower number is then paid by the other to complete the task.

The things this couple will do for cash doesn’t stop at just household chores though. Daniel paid Bethany $30,000 each to have their two children. They also used this system to decide what to name their children. The person who chose the name had to pay for the privilege.

Many couples can’t imagine using such a system, but Daniel and Bethany say it works great. They say some couples are fine with a simple hug to show how grateful they are. Daniel and Bethany just need something a little more tangible. Cash seems to work well for them. It keeps them from being at each other’s throats, and things get done around the house.

Some people believe that marriage is difficult enough, without trivializing everything with a dollar amount. There’s also the fact that men tend to earn more than women, giving them more bargaining power.

What about the children though? While they are young, they might not understand the situation, but eventually they will. How will they feel knowing that one of their parents had to pay the other, to put them to bed? Shouldn’t a loving parent want the opportunity to put their children to bed, not view it as a chore they need to be paid to do?

What do you think? Could this type of arrangement ever work in your relationship? Or is there no place for money in a loving, trusting relationship?

Source: Deep English

 

 

Tình yêu và chuyện tiền bạc

Bạn và người bạn đời có hay cãi nhau về công việc nhà hay trách nhiệm gia đình chưa? Hầu hết các cặp vợ chồng đều như vậy - đó là một trong những lý lẽ phổ biến trong bất kỳ cuộc hôn nhân hay mối quan hệ nào. Bạn có bao giờ nghĩ đến việc giải quyết những tranh cãi liên quan tới những đồng tiền vô tri vô giác chưa? Đã là vợ chồng thì ắc sẽ có.

Daniel Reeves và Bethany Soule là một cặp vợ chồng hạnh phúc trong hôn nhân với hai đứa con. Họ cho rằng hạnh phúc mà họ đang có thì không bất kỳ tranh cãi nào vì trách nhiệm của vợ hay chồng, họ muốn đối phương phải trả một chi phí nhất định cho trách nhiệm của họ dành ra cho việc gì đó.

Ví dụ, Bethany có thể trả cho Daniel 20 đô để đưa những đứa trẻ ngủ. Hoặc một trong số họ có được 4 đô để đi bộ với con chó khi bên ngoài trời mưa. Những con số không phải là ngẫu nhiên. Khi một nhiệm vụ cần hoàn thành, cả hai sẽ viết ra những con số (bằng đôla) mà họ muốn thực hiện nhiệm vụ đó trên một mảnh giấy trước khi biến nó thành thực tế. Sau đó, họ so những con số của nhau. Con số thấp hơn sẽ được trả bởi người khác để hoàn thành nhiệm vụ.

Những điều cặp vợ chồng này sẽ làm liên quan tới chuyện tiền bạc không chỉ dừng lại ở chuyện lặc vặt. Daniel trả Bethany 30,000 đô la để có hai đứa con. Họ cũng sử dụng hình thức này để quyết định để đặt tên gì cho con cái của họ. Người chọn tên phải trả tiền cho quyền đó.

Một số cặp vợ chồng không thể tưởng tượng được cách áp dụng hình thức này, nhưng với Daniel và Bethany thì nó hoạt động tốt. Họ nói rằng một số cặp vợ chồng làm tốt với một cái ôm đơn giản để thể hiện sự biết ơn như thế nào. Daniel and Bethany cần điều gì đó hữu hình hơn. Tiền mặt dường như làm việc tốt hơn cho họ. Nó giữ cho họ khỏi cãi nhau, những điều mà hàng xóm của họ không làm được.

Một số người tin rằng hôn nhân đủ khó khăn, ngoại trừ đơn giản hóa mọi thứ bằng tiền. Ngoài ra, thực tế cho rằng người đàn ông có khuynh hướng kiếm nhiều hơn phụ nữ, điều đó tạo cho họ khả năng thương lượng tốt hơn.

Còn với trẻ em thì là gì? Trong khi họ đang còn trẻ, họ có thể không hiểu rõ tình hình chung, nhưng cuối cùng họ cũng hiểu. Làm thế nào để họ cảm thấy rằng cha hoặc mẹ của chúng đã phải trả tiền cho người còn lại, để đưa chúng lên giường đi ngủ? Không có tình thương cha mẹ về việc đưa con cái của họ lên giường, và không xem đó là công việc nhà, họ cần làm để được trả tiền?

Bạn nghĩ sao? Có phải thể loại này sắp xếp từng việc làm trong mối quan hệ của bạn? Hoặc là không có chỗ cho tiền bạc trong tình yêu thương, sự tin tưởng trong mối quan hệ?

 

Dịch bởi: AdamDuong