Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến: Sức mạnh của sự hình dung

The power of visualization

To visualize means to create an image in the mind. So, visualization is the act of creating an image in the mind. And we can use visualization to improve our performance in whatever we do in life.

An experiment

How does it work? Well, let's first look to the results of a visualization experiment performed by a doctor named Blaslotto at the University of Chicago in 1996. Dr. Blaslotto wanted to find out whether or not visualization improves performance, and he chose shooting free-throws with a basketball as the activity for his test. Then he gathered together a random group of students and measured their percentages of free-throws made. After that, he divided the students into three groups and asked them to perform three separate tasks over a 30-day period.

The results:

   1. The first group was told not to even touch a basketball for 30 days; no playing or practicing at all.

   2. The second group was told to practice shooting free-throws for a half-hour a day for 30 days.

   3. The third group was asked to simply close their eyes and visualize themselves making free-throws for a half-hour a day for all 30 days. They did not even touch a basketball.

So what do you think happened? Well, the first group showed no improvement in their free-throw percentages. And not surprisingly, the second group, who practiced every day, showed a 24% improvement. So what about the third group, the one who only visualized shooting free-throws? Well, they showed a 23% improvement, which is virtually identical to the group who actually practiced with a ball.

So this experiment suggests that visualization is equally as effective as doing the real thing! And if visualization works for shooting free-throws, then it should also work for any type of mental/physical task, including language speaking.

What About English Speaking?

What if – instead of complaining about not having a conversation partner – what if you visualized yourself having a conversation with another person in English? What if you spent 30 minutes a day speaking English in your mind, on a variety of topics? What if you imagined yourself at a job interview, answering difficult questions? Or what if you visualized yourself in a debate at a meeting or a discussion at a party?

In my opinion, visualization is a powerful mental activity that should not overlooked by English learners, especially during those moments of the day where there isn't much else to do, like riding a train, jogging, taking a bath, etc. Start visualizing yourself as a successful, fluent English speaker and you might be surprised at the eventual results.

Source: Deep English

 

 

Sức mạnh của sự mường tượng

Mường tượng có nghĩa là tạo ra một hình ảnh trong tâm trí. Vì vậy, sự mường tượng là hành động của sự tưởng tượng hình ảnh trong tâm trí. Và chúng ta có thể sử dụng sự mường tượng để cải thiện thành tích của chúng ta trong bất cứ điều gì chúng ta làm trong cuộc sống.

Cuộc thử nghiệm

Điều này diễn ra như thế nào? Nào đầu tiên ta hãy cùng nhìn vào kết quả của cuộc thử nghiệm sự hình dung cách thực hiện của tiến sĩ Blaslotto tại trường đại học Chicago vào năm 1996. Tiến sĩ Blaslotto muốn tìm hiểu liệu sự hình dung có cải thiện được thành tích hay không, và ông đã chọn ném bóng rổ để thực hiện cuộc thử nghiệm của mình. Sau đó ông tập hợp một cách ngẫu nhiên một nhóm các sinh viên và tính phần trăm khả năng ném bóng vào rổ của họ. Tiếp đến, ông chia các sinh viên đó thành ba nhóm và yêu cầu họ thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong vòng 30 ngày.

Kết quả:

   1. Nhóm thứ nhất được yêu cầu thậm chí không được chạm vào quả bóng rổ trong vòng 30 ngày; hoàn toàn không được chơi hoặc luyện tập.

   2. Nhóm thứ hai được yêu cầu luyện tập ném bóng nửa tiếng mỗi ngày trong vòng 30 ngày liên tục.

   3. Nhóm thứ ba được yêu cầu đơn giản là nhắm mắt lại và hình dung chính họ đang ném bóng nửa tiếng mỗi ngày trong vòng 30 ngày liên tục. Họ thậm chí hoàn toàn không chạm vào quả bóng.

Vậy bạn nghĩ cuộc thử nghiệm này xảy ra ra sao? Vâng, nhóm đầu tiên không cải thiện thêm phần trăm khả năng ném bóng vào rổ nào cả. Và hoàn toàn không ngạc nhiên, nhóm thứ hai, nhóm đã luyện tập mỗi ngày, cải thiện thêm 24%. Còn nhóm thứ ba chỉ hình dung đang ném bóng thì sao nhỉ? Họ đã cải thiện 23% khả năng, kết quả gần như giống với nhóm đã luyện tập với bóng rổ.

Vì vậy cuộc thử nghiệm này khuyên rằng sự hình dung cũng không kém phần hiệu quả như làm thật vậy! Và nếu như sự hình dung hiệu quả cho việc ném bóng rổ, vậy thì nó cũng hiệu quả cho bất cứ mọi loại công việc về tinh thần/thể chất nào, bao gồm cả nói một ngoại ngữ.

Còn về học giao tiếp bằngTiếng Anh thì sao?

Nếu-thay vì phàn nàn về việc không có một người bạn cùng trò chuyện hội thoại-điều gì sẽ xảy ra nếu bạn hình dung mình đang có một cuộc trò chuyện với một người khác bằng Tiếng Anh? Điều gì xảy ra nếu như bạn dành ra 30 phút một ngày để nói Tiếng Anh trong tâm trí bạn, với đa dạng chủ đề để nói? Điều gì xảy ra nếu như bạn tưởng tượng chính bạn đang trong cuộc phỏng vấn xin việc, và bạn đang trả lời những câu hỏi khó? Hoặc điều gì xảy ra nếu như bạn hình dung mình đang trong cuộc thảo luận của cuộc họp hay một cuộc thảo luận ở bữa tiệc?

Theo quan điểm của tôi, sự hình dung là một hoạt động tinh thần mạnh mẽ mà những người học Tiếng Anh không nên bỏ qua, đặc biệt trong những khoảnh khắc của một ngày, lúc mà không có nhiều việc để làm, như đi tàu, đi bộ, đi tắm,v.v. hãy bắt đầu hình dung bạn là một người thành công- một người nói Tiếng Anh lưu loát và rồi bạn sẽ phải ngạc nhiên về kết quả cuối cùng mà bạn đạt được đấy.

Dịch bởi: Ân Huệ

TỪ VỰNG

Visualization (n): sự hình dung, sự mường tượng

Performance (n): thành tích (thể thao), sự thực hiện

Random (adj): ngẫu nhiên

Measure (v): tính

Divide (v): chia ra

Separate (adj): riêng rẽ

Virtually (adv): gần như

Identical (adj): giống hệt

Eventual (adj): cuối cùng