Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng AnhPurpose of life

 

Topic: The purpose of life

A lot of people think that the way to learn English is to study, study, study. And then one day they'll be perfect. Work, work, work. And then one day, far in the future, they will be successful. They will be 100% fluent and speak just like a native speaker. 100% Perfectly.

What a sad way to live your life. Waiting for some day in the future, when you will be perfect is a fool's goal because you will never be perfect. Yeah, that's right. You will never be perfect.

Don't feel bad. Being successful is not the same thing as being perfect.

Some of the most successful people in the world say that you should fail and fail often. Why? Because through failure, you learn and grow.

Stop waiting to be perfect and start using English. You already know more English than you think. Listen, speak and use the English you know and your speaking and listening will improve.

Life is short. Don't miss the joy of using and growing your English because you're so focused on some magical end goal of being perfect some day…

In this short video, the great philosopher Alan Watts talks about how music is similar to life. The purpose of music is not the end. The purpose of music is to sing and dance and enjoy the song. Watch this video and remember, you don't need to understand every word of the video perfectly. Try to understand the main points and then use that information. Talk about it with a friend. And post a comment about it on our facebook page.

"In music, one doesn't make the end of a composition the point of the composition. If that were so, the best conductors would be those who played fastest; and there would be composers who wrote only finales. People would go to concerts only to hear one crashing chord, because that's the end.

But we don't see that as something brought by our education into our everyday conduct. We've got a system of schooling which gives a completely different impression. It's all graded. And what we do is we put the child into the corridor of this grade system, with a kind of "c'mon kitty kitty kitty…" and you go to kindergarten, and that's a great thing, because when you finish that, you'll get into first grade. And then c'mon, first grade leads to second grade, and so on…

And then you get out of grade school you go to high school, and it's revving up, the thing is coming… then you're going to go to college, and by jove then you get into graduate school, and when you're through with graduate school, you'll go out to join the world.

And then you get into some racket where you're selling insurance. And they've got that quota to make. And you're going to make that. And all the time, this thing is coming, it's coming, it's coming, that great thing, the success you're working for. Then when you wake up one day about forty years old, you say "My God! I've arrived! I'm there!" and you don't feel very different from what you always felt.

And there's a slight letdown, because you feel there's a hoax. And there was a hoax. A dreadful hoax. They made you miss everything.

Because we've simply cheated ourselves, the whole way down the line. We thought our life by analogy was a journey, with a pilgrimage, which had a serious purpose at the end, and the thing was to get to that end. Success, or whatever it is, or maybe heaven after you're dead.

But we missed the point the whole way along.

It was a musical thing, and you were supposed to sing, or to dance, while the music was being played."

~Alan Watts

Chủ đềMục đích của cuộc sống

Rất nhiều người nghĩ rằng cách để học Tiếng Anh là vùi đầu vào học, học và học. Và rồi một ngày nào đó họ sẽ trở nên hoàn hảo. Làm việc, làm việc, làm việc. Và rồi một ngày nào đó, rất xa trong tương lai, họ sẽ trở nên thành công. Họ sẽ trở nên 100% lưu loát và nói chuyện như một người bản ngữ. 100% hoàn hảo.

Đó quả thật là một cách sống buồn tẻ. Chờ đợi một ngày nào đó trong tương lai, khi bạn trở nên hoàn hảo là một mục tiêu của một kẻ ngốc nghếch bởi vì bạn sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo. Đúng vậy. Bạn sẽ chẳng bao giờ trở nên hoàn hảo.

Đừng cảm thấy tồi tệ. Trở nên thành công không phải giống như là trở nên hoàn hảo.

Một vài người trong số những người thành công nhất trên thế giới nói rằng bạn nên thất bại và thất bại thường xuyên. Tại sao? Tại vì thông qua thất bại, bạn học và trưởng thành lên.

Hãy ngừng việc chờ đợi để trở nên hoàn hảo và bắt đầu sử dụng Tiếng Anh. Bạn đã biết nhiều Tiếng Anh hơn bạn nghĩ. Nghe, nói và sử dụng Tiếng Anh bạn biết và khả năng nói và nghe của bạn sẽ cải thiện.

Cuộc đời rất ngắn ngủi. Đừng bỏ lỡ những niềm vui trong việc sử dụng và phát triển Tiếng Anh của bạn bởi vì bạn quá tập trung vào mục tiêu phép màu cuối cùng là trở nên hoàn hảo một ngày nào đó…

Trong video ngắn này, nhà triết học vĩ đại Alan Watts nói về âm nhạc tương tự như cuộc sống như thế nào. Mục đích của âm nhạc không phải là ở phần kết. Mục đích của âm nhạc là để hát, nhảy múa và thưởng thức âm nhạc. Hãy xem đoạn video này và ghi nhớ, bạn không cần phải hiểu từng từ một của video này một cách hoàn hảo. Cố gắng hiểu những ý chính và sau đó sử dụng những thông tin đó. Kể với một người bạn về điều đó. Và viết những điều đó lên trang Facebook của chúng tôi.

"Trong âm nhạc, người ta không tạo ra những điểm nhấn ở phần cuối của bản nhạc đó. Nếu mà như vậy, thì những người chỉ huy dàn nhạc giỏi nhất sẽ là những người chơi nhanh nhất; và sẽ có những nhạc sĩ chỉ viết những đoạn kết. Mọi người sẽ đến buổi ca nhạc chỉ nghe đoạn điệp khúc, bởi vì thường là phần cuối.

Nhưng chúng ta không nhận thấy rằng điều đó như là một vài thứ được mang từ nền giáo dục của chúng ta vào hành vi cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng ta đang có một hệ thống trường học mà mang lại một ấn tượng hoàn toàn khác. Đó là tất cả đều được chấm điểm. Và những gì chúng ta làm là đặt một đứa trẻ vào hành lang của hệ thống những lớp học này, với một loại "Đi nào, mèo con, mèo con, mèo con …", và bạn vào trường mẫu giáo, và đó là một điều tuyệt vời, vì khi bạn kết thúc nó, bạn sẽ lên lớp một. Và sau đó đi nào, lớp một dẫn lên lớp hai, và nhiều nữa…

Và sau đó bạn ra khỏi trường tiểu học bạn vào trường trung học, và nó như vòng quay đi lên, điều này tiếp đến… sau đó bạn sẽ vào trường đại học, và trời ơi sau đó bạn được nhận vào trường đại học, và khi bạn qua khỏi trường đại học, bạn sẽ ra ngoài để tham gia vào thế giới.

Và tiếp theo đó bạn nhận một công việc nơi mà bạn đang bán bảo hiểm. Và họ đặt chỉ tiêu để làm việc. Và bạn sẽ làm nó. Và tất cả thời gian, điều này đang tiếp diễn, tiếp diễn, tiếp diễn, điều tuyệt vời đó, điều thành công bạn đang làm việc cho. Sau đó bạn tỉnh dậy vào một ngày ở cái tuổi 40, bạn nói "Trời ơi! Tôi đã đến nơi rồi! Tôi ở đó!" và bạn không cảm thấy khác gì nhiều so với những gì bạn đã cảm giác.

Và có một sự thất vọng nhẹ, bởi vì bạn cảm thấy như có một trò đùa. Và đó đã là một trò đùa. Một trò đùa dễ sợ. Chúng đã làm bạn bõ lỡ mọi thứ.

Vì chúng ta đơn giản đã tự lừa dối chính chúng ta, toàn bộ con đường xuống dòng. Chúng ta đã nghĩ cuộc sống bằng một cuộc hành trình giống nhau, với một cuộc hành hương, với một loạt mục đích cuối, và điều này đã đến cái cuối của nó. Thành công, hay là bất kỳ cái gì, hay là có thể lên được thiên đàng khi bạn chết đi.

Nhưng chúng ta đã bỏ lỡ một điều dọc theo toàn bộ con đường.

"Đó là một âm thanh du dương, và bạn lẽ ra đã hát, hoặc nhảy, trong khi âm nhạc được cất lên."

Alan Watts

TỪ VỰNG

Composition (n): bản nhạc
Conductor (n): người chỉ huy dàn nhạc
Composer (n): nhạc sĩ
Revving up: vòng quay đi lên
Quota (n): chỉ tiêu
Letdown (n): nỗi thất vọng
Hoax (n): trò đùa
Dreadful (adj): dễ sợ, khủng khiếp
Analogy (n): sự giống nhau, sự tương tự
Pilgrimage (n): cuộc hành hương

 

Theo DEng
Dịch bởi: Ân Huệ
Trung tâm ngoại ngữ CEP- Bình Thạnh

 

Các chủ đề tiếng Anh tương tựở đây

 

 
TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Mục đích của cuộc sống Mục đích của cuộc sống

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

Câu 1: Being …………… is not the same thing as being perfect.

 successive

 success

 successful


Câu 2: Don't miss the joy of …………… your English because you're so focused on some magical end goal of being perfect some day…

 using and growing

 using and raising

 playing and growing


Câu 3: In music, one doesn't make the end of a …………… the point of the …………….

 position

 composition

 competition


Câu 4: Because we've …………… cheated ourselves, the whole way down the line.

 simple

 simplism

 simply


Câu 5: It was a…………… thing, and you were supposed to sing, or to dance, while the music was being played.

  musical

 music

 musican