Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh: Hãy nạp năng lượng cho tâm trí của bạn

Topic: Power your body- Power your mind

Learning isn't all mental. Scientists are starting to find that physical exercise increases the power of our minds and makes us better learners. Dr. John Ratey is a professor of psychiatry at Harvard Medical School. In his book about learning and the brain, he says that we need to exercise our bodies to improve our minds. Exercise doesn't just increase important brain chemicals, it also helps our brain grow. Ratey says, The cells in our brains are connected "through leaves on tree-like branches and exercise causes those branches to grow." When we increase our movement, we improve our thinking skills.

What is the connection between exercise and brain health. Dr. John Medina is the author of a book called Brain Rules. He says, "Our brains were built for walking." We have to look back millions of years to understand. Early humans walked between 10 and 20 kilometers a day in search of food. This is the situation in which early human brains developed into the same brains we have today. Movement gets blood to our brain bringing glucose and oxygen. Both glucose and oxygen are necessary for improving thinking and learning.

Today, many of us live lives with very little movement. We drive cars or ride trains to work. Many of us sit at desks all day and then return home to sit on our couches and watch TV. More and more researchers are showing that increasing your movement will increase your brain power. In one research study, a group of children ran for 30 minutes, 3 times a week. After 12 weeks, scientists tested their thinking ability and it had increased. When they stopped running, their scores decreased.

So how can you add more movement to your life? Well, one thing you can do is download these lessons and listen to them when you move. Try walking to work or going for a run while you listen. Even just going for a fast walk outside can make you a better English learner.

Bodyweight Exercise

Muscle building exercises also increase brain power. Here is a great whole body exercise that you can do anywhere.

 

Chủ đề: Hãy nạp năng lượng cho tâm trí của bạn

Học tập không phải là tất cả trí tuệ. Các nhà khoa học đang bắt đầu nhận thấy rằng những bài tập thể dục tăng sự minh mẫn cho đầu óc chúng ta và khiến bộ não tiếp thu các kiến thức một cách tốt hơn. Dr.Jonh Ratey là một chuyên gia tâm lý học tại trường Y Harvard. Trong một quyển sách của ông nói về học tập và trí não, ông nói rằng chúng ta cần luyện tập thể dục nhằm nâng cao tư duy. Tập thể dục không chỉ tăng các chất hóa học quan trọng trong não bộ mà nó còn giúp cho bộ não của chúng ta phát triển. Ratey nói rằng, những tế bào thần kinh trong não liên kết "thông qua những chiếc lá trên cây-giống như những cành cây và tập thể dục là cách làm cho những cành cây này phát triển lớn lên". Khi chúng ta tăng sự vận động, thì chúng ta đang cải thiện những kỹ năng tư duy của mình.

Vậy có sự liên kết nào giữa tập thể dục và một bộ óc minh mẫn. Tiến sĩ Jonh Medina là tác giả của cuốn sách có tên Brain Rules (những nguyên tắc của bộ não). Ông nói rằng, "Bộ não của chúng ta được phát triển tiến hóa nhờ việc đi bộ." Chúng ta phải quay ngược lại hàng triệu năm lịch sử để có thể hiểu được điều này. Những con người sớm nhất trong lịch sử của chúng ta đã đi bộ khoảng từ 10 đến 20 km một ngày để tìm kiếm thức ăn. Đây là cách để bộ não của người nguyên thủy phát triển tiến hóa để có được bộ não giống như chúng ta có ngày hôm nay.

Vận động bơm máu lên não mang theo glucose và oxygen. Cả glucose và oxygen đều cần thiết cho cải thiện khả năng tư duy và học tập.

Ngày nay, nhiều người trong chúng ta sống trong cuộc sống ít vận động. Chúng ta lái ôtô hoặc đi tàu đến nơi làm việc. Nhiều người trong chúng ta ngồi làm việc trên bàn cả ngày, sau đó lại quay trở về nhà và ngồi trên những chiếc ghế dài để xem TV. Ngày càng có nhiều nghiên cứu đang chỉ ra rằng gia tăng vận động sẽ làm tăng năng lực của não. Trong một nghiên cứu ở một nhóm trẻ chạy bộ 30 phút mỗi ngày, 3 lần một tuần. Sau 12 tuần, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra khả năng tư duy của chúng và nó đã tăng lên. Khi bọn trẻ ngừng việc chạy bộ, điểm số của chúng giảm xuống.

Vậy làm thế nào để bạn có thể tăng thêm sự vận động nhiều hơn trong cuộc sống? Và có một điều bạn có thể làm là download những bài học này về và nghe chúng khi bạn vận động. Cố gắng đi bộ đi làm hoặc chạy bộ trong lúc bạn đang nghe. Thậm chí chỉ đi bộ nhanh bên ngoài cũng có thể làm bạn học Tiếng Anh tốt hơn.

TỪ VỰNG
Branch (n): cành cây
Muscle (n): cơ, cơ bắp

Theo DEng
Dịch bởi: Ân Huệ
Trung tâm ngoại ngữ CEP- Bình Thạnh

 

Các chủ đề tiếng Anh tương tựở đây

 
TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Hãy nạp năng lượng cho tâm trí của bạn Hãy nạp năng lượng cho tâm trí của bạn

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

Câu 1: …………… are starting to find that physical exercise increases the power of our minds and makes us better learners.

 Sciene

 Scientists

 scienter


Câu 2: Exercise doesn't just increase important brain chemicals, it also helps our brain grow.

 doesn't

 won't

 don't


Câu 3: This is the situation in which early human brains developed …………… the same brains we have today.

 to

 in to

 into


Câu 4: When they ……………, their scores decreased.

 stopping running

 stopp running

 stopped running


Câu 5: Try walking to work or going for a run …………… you listen.

 when

 while

 during