Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Ngữ pháp (Grammar)

Grammar

Grammar! Why is English grammar so confusing? I studied grammar for many years at school and I still don’t understand when to use a tense.

Is it the simple present or the present perfect? What’s the difference? My teacher tells me to keep visiting grammar websites and doing the practice activities. She told me to look for patterns, but I’m not really sure what she means.

She also told me one of the best ways to learn grammar is to read for pleasure. She said that way I’ll keep seeing good grammar and it will slowly come to me.

I think the best way to learn grammar is to write and let my teacher point out my mistakes. Do you have any good tips on how to learn grammar?

Source: Listen A Minute

 

 

Ngữ pháp

Ngữ pháp! Tại sao ngữ pháp tiếng anh lại quá khó hiểu như vậy? Tôi đã học ngữ pháp nhiều năm tại trương và tôi vẫn không hiểu được khi mà tôi sử dụng một thì tiếng anh

Đó là thì hiện tại đơn hay thì hiện tại hoàn thành.Nó khác nhau về điều gì/ Giáo viên của tôi nói với tôi hãy tiếp tục truy cập vào vào những trang Web về ngữ pháp và thực hành nhiều bài tập. Cô ấy cũng nói với hãy tìm kiếm các bài mẫu. Nhưng thực sự thì tôi không chắc chắn hiểu về ý của cô ấy

Cô ấy cũng nói với tôi một trong những cách học ngữ pháp tiếng anh tốt nhất là đọc cho vui. Cô ấy nói rằng cách đó tôi sẽ tiếp tục có hứng thú với ngữ pháp và nó sẽ từ từ đến với tôi

Tôi nghĩ cách tốt nhất để học ngữ pháp là hãy viết và đưa cho giáo viên chỉ ra những điểm sai. Bạn có bất cứ lời khuyên làm như thế nào để học ngữ pháp tốt hơn không?

 

Dịch bởi: GiangLe03111990