Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Giáo viên cần có kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn

Giáo viên cần có kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn

01/03/2016
Mức trung cấp

Teachers need better language skills

Principle of Ha Noi College of Electrical Mechanics Dong Van Ngoc told the Kinh te & Do thi (Economic &Urban Affairs) newspaper about problems in vocational schools.

What is the biggest challenge for vocational schools in Viet Nam as the country integrates deeper into the global stage?

I think that the foreign language level of teachers is the biggest challenge for vocational schools in Viet Nam. Other challenges include working skills, soft skills and IT application. In order to address these challenges, we sent managerial staff and teachers overseas to improve their English. We also invited native English speakers to our school to help teachers. Last year was the first time we received Singaporean students who learned electrical installation in English. Our counterparts in the Institute of Technical Education from Singapore praised the course and said their students learned well from their Vietnamese teachers.

We plan to have 20-30 per cent of our teachers lecture in English and use foreign textbooks.

What do you think about Government policies to support teachers in vocational schools?

As far as I know, teachers from primary schools to universities that are under the management of the Ministry of Education and Training can join a programme to improve English but those from vocational schools cannot. I think that Government should offer this kind of support to all teachers including those from vocational schools.

I also think it's necessary to have typical salary and allowance to teachers at vocational schools to keep them. As they are competent in English, teaching and research, they would be offered better-paid positions at firms. Without supporting policies, we will fail to keep them.

Do you think full autonomy for schools is a way to keep good staff?

Full autonomy for schools is reasonable but at this time when Viet Nam is facing many challenges in integration, a trial model would be better.

Some vocational schools have poor enrollment [they fail to enroll as many students as expected or the level of students is low]. Also, training technical human resources are quite costly, many schools cannot afford this with modest the funding from tuition fees. They need Government subsidisation. I think that autonomy must go with specific mechanisms so that schools can survive and develop.

The teacher is one factor in training quality. Who do you prefer to employ: university graduates or vocational college graduates?

We look at three groups of potential teachers. First is university graduates with distinction or excellence certificates. They usually have good academic thinking and skills relating to experimental lessons. Second is those graduating from technical teacher training university as they possess teaching skills, academy knowledge and occupational skills. Third is graduates from vocational colleges and award winners in occupational contests at national, regional or international level. Each group has its own advantages and limitations. So, vocational schools also need to offer retraining to have suitable human resources.

Source: VIETNAMNET

 

 

Giáo viên cần có kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn

Hiệu trưởng của trường Cao đẳng Cơ Điện Hà Nội ông Đồng Văn Ngọc nói với Báo Kinh tế & Đô thị về các vấn đề trong nhiều trường dạy nghề.

Thách thức lớn nhất đối với các trường dạy nghề tại Việt Nam khi đất nước hội nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu là gì?

Tôi nghĩ rằng trình độ ngoại ngữ của giáo viên là thách thức lớn nhất đối với các trường dạy nghề tại Việt Nam. Những thách thức khác bao gồm kỹ năng làm việc, kỹ năng mềm và ứng dụng CNTT. Để giải quyết những thách thức này, chúng tôi đã gửi cán bộ quản lý và giáo viên ra nước ngoài để cải thiện trình độ tiếng Anh của mình. Chúng tôi cũng mời người nói tiếng Anh bản ngữ đến trường để giúp giáo viên. Năm ngoái là lần đầu tiên chúng tôi nhận các học sinh Singapore học lắp đặt điện bằng tiếng Anh. Các đối tác của chúng tôi tại Viện Giáo dục kỹ thuật từ Singapore đã ca ngợi khóa học và cho biết học sinh của mình học tốt từ các giáo viên Việt Nam.

Chúng tôi dự định sẽ có 20-30% bài giảng giáo viên bằng tiếng Anh và sử dụng sách giáo khoa nước ngoài.

Ông nghĩ gì về chính sách của Chính phủ để hỗ trợ giáo viên trong các trường dạy nghề?

Theo như tôi biết, giáo viên các trường từ tiểu học đến đại học dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể tham gia một chương trình để cải thiện tiếng Anh, nhưng những giáo viên đến từ các trường dạy nghề thì không thể. Tôi nghĩ rằng Chính phủ nên cung cấp các phương pháp hỗ trợ cho tất cả các giáo viên bao gồm cả của các trường dạy nghề.

Tôi cũng nghĩ rằng rất cần thiết để đưa ra mức lương điển hình và trợ cấp cho giáo viên tại các trường dạy nghề để giữ chân họ. Khi họ có trình độ tiếng Anh, giảng dạy và nghiên cứu tốt hơn, họ sẽ nhận được mức lương tốt hơn được trả tại các công ty. Nếu không có chính sách hỗ trợ, chúng tôi sẽ không giữ họ lại.

Ông có nghĩ rằng quyền tự chủ đầy đủ cho các trường học là một cách để giữ nhân viên giỏi?

Quyền tự chủ cho các trường học là hợp lý nhưng tại thời điểm này khi Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong hội nhập, một mô hình thử nghiệm sẽ tốt hơn.

Một số trường dạy nghề có tiêu chí tuyển sinh thấp [họ không tuyển đủ sinh viên như mong đợi hoặc trình độ của sinh viên thấp]. Ngoài ra, đào tạo nguồn nhân lực là khá tốn kém, nhiều trường không có khả năng đào tạo nhân lực với nguồn kinh phí khiêm tốn từ học phí. Họ cần trợ cấp của Chính phủ. Tôi nghĩ rằng quyền tự chủ phải đi đôi với cơ chế cụ thể để các trường có thể tồn tại và phát triển.

Giáo viên là một trong những nhân tố của chất lượng đào tạo. Bạn thích tuyển dụng ai: sinh viên tốt nghiệp đại học hay sinh viên tốt nghiệp cao đẳng nghề?

Chúng tôi nhìn vào ba nhóm giáo viên tiềm năng. Đầu tiên là sinh viên tốt nghiệp đại học với chứng chỉ giỏi hay xuất sắc. Họ thường có kỹ năng học tập tốt và các kỹ năng liên quan đến bài học thực hành. Thứ hai là những người tốt nghiệp từ các trường đại học đào tạo giáo viên kỹ thuật vì họ có kỹ năng giảng dạy, kiến thức học thuật và các kỹ năng nghề nghiệp. Thứ ba là sinh viên tốt nghiệp từ các trường cao đẳng nghề và người chiến thắng giải thưởng trong các cuộc thi nghề nghiệp ở cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế. Mỗi nhóm có ưu điểm và hạn chế riêng của nó. Vì vậy, các trường dạy nghề cũng cần phải đào tạo lại để có nguồn nhân lực phù hợp.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục