Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Giáo viên quá tải với việc chấm điểm theo hệ thống mới

Giáo viên quá tải với việc chấm điểm theo hệ thống mới

13/06/2015
Mức trung cấp

Teachers overloaded with work under new marking system

Most primary school students received positive remarks from teachers at the end of the 2014-2015 academic year under a new marking system that assesses students with comments, not marks. 

Do Quyen, a teacher in the central region, in an email to Giao Duc Viet Nam newspaper, wrote that primary school teachers are under more stress than before because of the new system.

A colleague of Quyen complained that she had to spend several sleepless nights commenting on 1,000 student school reports.

“Teachers have to brainstorm to find reasonable comments to give to students,” she wrote.

Nga, a teacher at a primary school in Hanoi, confirmed that the new system has overloaded teachers.

However, she said, the big efforts made by teachers were useless. “Parents are not satisfied because they don’t have exact information about their children’s abilities,” she said.

“We have been told that primary school students, on their first days at school, need to be encouraged with compliments rather than discouraged with bad marks,” she said.

“But I think the other way. Students should understand the true value of compliments and they should become familiar with criticism and bad marks,” she said.

A colleague of Nga’s noted that she doesn’t know where the compliment-based teaching method would lead.

“We have to give compliments not only to the students with outstanding abilities, but also to the students who don’t do well and have bad conduct,” she said.

“I will have to say to them: ‘You are good, but if you try harder, you will be better’,” she explained. “As such, teachers now work as photocopiers which copy compliments to deliver to students.”

The headmaster of the school said that she asks teachers to give “more compliments” than “criticism” as per the request by the Ministry of Education and Training (MOET) and the city’s education department.

“Compliments are found everywhere, in students’ books, learning records and year-end reports. Even merit papers are filled up with abstract words that even adults cannot understand,” she said.

“Most teachers do not like to be too ‘generous’ in giving compliments,” she added. 

Circular No 30 is the legal document which created the foundation for the new teaching method under which teachers give comments instead of marks to primary school students.

Hoang Anh, a parent, said MOET’s new method was not a good idea. “Too many compliments will do more harm than good to students,” she said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Giáo viên quá tải với việc chấm điểm theo hệ thống mới

Hầu hết các học sinh tiểu học nhận được những nhận xét tích cực từ các giáo viên vào cuối năm học 2014-2015 năm học theo hệ thống đánh giá điểm mới đánh giá bằng ý kiến, không chấm điểm.

Đỗ Quyên, một giáo viên ở khu vực miền Trung, trong một email cho tờ báo Giáo Dụcc Việt Nam, viết rằng giáo viên tiểu học bị căng thẳng nhiều hơn trước vì hệ thống mới.

Một đồng nghiệp của cô Quyên phàn nàn rằng cô đã phải dành nhiều đêm không ngủ để ghi lại ý kiến về các báo cáo 1.000 học sinh.

"Giáo viên phải động não để tìm ý kiến hợp lý để đưa ra cho học sinh" cô viết.

Nga, một giáo viên tại một trường tiểu học ở Hà Nội, khẳng định rằng hệ thống mới đã khiến giáo viên quá tải.

Tuy nhiên, cô cho biết, những nỗ lực lớn được thực hiện bởi các giáo viên là vô dụng. "Cha mẹ không hài lòng vì họ không có thông tin chính xác về khả năng của con mình" cô nói.

"Chúng tôi đã được nghe nói rằng học sinh tiểu học, vào những ngày đầu tiên của chúng ở trường, cần phải được khuyến khích bằng những lời khen ngợi hơn là chán nản với điểm xấu" cô nói.

"Nhưng tôi nghĩ theo cách khác. Học sinh cần phải hiểu được giá trị đích thực của lời khen ngợi và họ nên quen thuộc với những lời chỉ trích và các điểm xấu" cô nói.

Một đồng nghiệp của cô Nga lưu ý rằng cô ấy không biết các phương pháp giảng dạy dựa trên lời khen sẽ dẫn đến đâu.

"Chúng tôi đưa ra những lời khen ngợi không chỉ cho các học sinh có khả năng vượt trội, mà còn cho những học sinh không làm tốt và có hạnh kiểm xấu" cô nói.

"Tôi sẽ phải nói với học sinh rằng: "Bạn là tốt, nhưng nếu bạn cố gắng hơn nữa, bạn sẽ tốt hơn", cô giải thích "Như vậy, giáo viên hiện đang làm việc như máy photocopy, sao chép những lời khen ngợi để đưa đến cho học sinh."

Hiệu trưởng của trường cho biết, cô đã yêu cầu giáo viên đưa ra nhiều "lời khen" hơn "lời chỉ trích" theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) và sở giáo dục của thành phố.

"Khen ngợi được thấy ở khắp mọi nơi, trong cuốn sách của học sinh, hồ sơ và báo cáo cuối năm học. Ngay cả giấy tờ hạnh kiểm cũng được lấp đầy với các từ trừu tượng mà ngay cả người lớn không thể hiểu" cô nói.

" Hầu hết các giáo viên không thích quá "hào phóng" trong việc đưa ra những lời khen ngợi," cô nói thêm.

Thông tư số 30 là văn bản quy phạm pháp luật tạo ra nền tảng cho các phương pháp giảng dạy mới, theo đó giáo viên cho ý kiến thay vì chấm điểm cho học sinh tiểu học.

Hoàng Anh, một phụ huynh, cho biết phương pháp mới của Bộ GD-ĐT không phải là một ý tưởng tốt. "Có quá nhiều lời khen sẽ làm hại nhiều hơn là có lợi cho học sinh" cô nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục