1. biochemistry   | ˌbaɪəʊˈkemɪstri |
cụm từ hay gặp:
- study/ teach biochemistry
- microbial/ pathological biochemistry
- comparative/ clinical biochemistry
- a biochemistry professor/ lecturure
- a biochemistry student/ gradute/ degree

Ex1: He made forays into several areas of clinical biophysics Columbia

..................................................................................................................................................................................................................................

2. capital punishment    | ˈkæpɪtəl ˈpʌnɪʃmənt |
từ đồng nghĩa: the death penalty
cụm từ hay gặp:
- favour/ support/ advocate capital punishment
- reintroduce/ restore capital punishment
- abolish/ oppose/ reject capital punishment

Ex1: The announcement came after a three-hour Cabinet meeting in Dowing street.

 

 

3. debris    | ˈdeɪbriː |
từ đồng nghĩa: waste, rubbish
cụm từ hay gặp:
- debris from something
- debris from a plane/ shuttle/ building/ explosion
- clear/ remove debris
- floating/ flying/ volcanic debris
- debric is scattered/ strewn
- debris falls

Ex1: Rescue workers routed traffic around the debris from the explosions

..................................................................................................................................................................................................................................


4. ecosystem  | ˈiːkəʊsɪstəm |
cụm từ hay gặp:
- a marine/ forest/ coastal ecosystem
- balanced/ fragile ecosystem
- alter/ damage/ destroy an ecosystem
- preserve/ protect/ sustain an ecosystem

Ex1: Madagascar's ecosystem range from rainforest to semi-desert

..................................................................................................................................................................................................................................


5. fascism   | ˈfæʃɪzəm |
cụm từ hay gặp:
- defeat/ fight/ oppose fascism
- support/ embrace fascism
- nascent/ radical fascism
- Italian/ German/ Spanish fascism

Ex1: She was influenced more by Italian fascism than by Nazism

..................................................................................................................................................................................................................................

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

 

Xem bài học cũ