Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Luck

Luck

I often wonder how important luck is in my life. I’m not sure if there is a thing called luck. Some people say they are lucky and others say they are unlucky.

I think everyone in life has good luck and bad luck. Just because someone loses something or has an accident doesn’t mean it’s bad luck.

An accident is an accident. People who always say they have bad luck are negative. If they wait, something good will happen in their lives.

I do like to wish people good luck though. I think it’s a nice thing to say if someone has an interview or an exam. But, people pass exams and interviews because they studied hard or spoke well, not because of luck.

In England people think they’ll have seven years of bad luck if they break a mirror. That’s strange.

Source: Listen A Minute

 

 

May mắn

Tôi thường tự hỏi may mắn quan trọng như thế nào trong cuộc đời của tôi. Tôi không chắc chắn thứ gọi là may mắn. Một số người nói họ may mắn, một số người khác nói họ không may mắn.

Tôi nghĩ mọi người trong cuộc sống đều có những điều may mắn và không may mắn. Bởi vì một số người mất thứ gì đó hoặc gặp tai nạn không có nghĩa là điều đó không may mắn.

Tai nạn là một tai nạn. Người mà luôn nói rằng họ không may mắn điều đó mới là tiêu cực. Nếu họ chờ đợi, điều tốt đẹp sẽ đến trong cuộc sống của họ

Tuy nhiên, tôi muốn chúc mọi người gặp may mắn. Tôi nghĩ nó là những thứ tốt để nói nếu người nào đó có cuộc phỏng vấn hay bài kiểm tra. Nhưng, mọi người vượt qua bài kiểm tra và cuộc phỏng vấn vì họ học hành chăm chỉ hoặc nói tốt, không phải vì sự may mắn.

Người nước Anh nghĩ họ sẽ có bảy năm không may mắn nếu họ làm vỡ gương. Một điều kì lạ.

 

Dịch bởi: AdamDuong, lamthihoa