Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Sự lạm phát (Inflation)

Inflation

Inflation seems to be a big issue at the moment. Every time I turn on the news there is a story about inflation. Many countries around the world are fighting to keep inflation under control.

Sometimes you read about countries that lose the battle against inflation. Zimbabwe once had an inflation rate of trillions of percent.

I can’t imagine trying to add up my shopping bill with so many zeroes. I have no idea how they brought it under control. Inflation in my country is OK at the moment. The government is worried about prices going up. Me too.

Inflation seems to be the thing economists worry about most. They do everything they can to keep the rate of inflation low. It has been pretty stable for years now.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Lạm phát

Hiện tại lạm phát dường như là một vấn đề lớn. Mỗi khi mở tin tức lên sẽ có một câu chuyện về lạm phát. Nhiều quốc gia trên thế giới dang chiên đấu để giữ lạm phát trong tầm kiểm soát.

Thỉnh thoảng, bạn đọc về các quốc gia đã thất bại trong cuộc chiến với lạm phát. Zimbabwe đã từng có tỷ lệ lạm phát đến hàng nghìn tỷ phần trăm.

Tôi không thể hình dung việc cố gắng thêm vào hóa đơn mua sắm của tôi nhiều con số không. Tôi không biết làm sao họ có thế mua sắm dưới mức kiểm soát. Hiện tại thì lạm phát của nước tôi thì vẫn ổn. Chính phủ đang lo lắng về giá cả đi lên. Tôi cũng thế.

Lạm phát có vẻ là vấn đề mà các nhà kinh tế lo lắng nhất. Họ làm mọi thứ có thể để giữ tỷ lệ lạm phát thấp. Nhiều năm nay tỷ lệ lạm phát đã được giữ ổn định.

 

Dịch bởi: tuanmintenten