Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Words (lời nói)

Words

The world is full of words. They are everywhere we look, everywhere we hear. Words also fill our head. Words have the power to fill us with every emotion we can imagine, and some we can't imagine.

The words in a beautiful poem or song can make us cry, hope and laugh. It all starts with a 'mama' or 'dada'. They are our first words. Soon after that our parents tell us not to say bad words.

Then it's a lifetime of building up our vocabulary. Some of us even want to learn thousands of words in another language.

I wonder how many words we can remember. Thousands and thousands. But sometimes you don't need many. If someone says "I want a few words with you" I get worried.

Source: Listen A Minute

 

 

Lời nói

Thế giới đầy đủ lời nói. Chúng ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta nhìn thấy, bất cứ nơi đâu mà chúng ta nghe được. Lời nói cũng lấp đầy vào đầu của chúng ta. Lời nói có chức năng để làm đầy mỗi cảm xúc mà chúng ta có thể tưởng tượng, và đôi khi chúng ta không thể hình dung ra được.

Lời nói trong một bài thơ hay hoặc là một cá khúc khiến chúng ta bật khóc, niềm hi vọng và nụ cười. Tất cả bắt đầu với "mama" hay là"dada". Chúng là những ngôn ngữ đầu tiên. Chẳng bao lâu sau cha mẹ nói chúng ta không được nói những từ xấu.

Sau đó nó là một hành trình để xây dựng vốn từ của chúng ta. Thậm chí nhiều người trong số chúng ta muốn học hàng trăm ngôn ngữ khác.

Tôi tự hỏi làm như thế nào nhiều lời nói mà chúng ta có thể nhớ. Hàng trăm và hàng trăm. Nhưng đôi khi bạn không cần nhiều. Nếu một ai đó bảo"Tôi muốn có vài lời với bạn" Tôi đã cảm thấy lo lắng.

 

Dịch bởi: GiangLe