Bài viết liên quan:

Học tiếng Anh theo chủ đề | Tội phạm mạng (Cyber Crime)

Cyber Crime

I don’t think people understand cyber-crime. It’s only just started. In the future, it’s going to be a huge problem. There have already been a few amazing examples.

A few years ago the whole Internet in Latvia was attacked by another country. Cyberspace has become a new battleground.

Countries spy on each other. If there’s a war, it’s possible one country could attack the other country’s Internet. This would mean all communication, transport, etc would stop. It would cause huge damage to hospitals and other important buildings.

But cyber-crime is happening today to ordinary people. Have you ever heard of phishing? That’s with a ‘ph’ not ‘f’. You really need to be very careful about what information you put online

Source: Listen A Minute

 

 

Tội Phạm Mạng

Tôi không nghĩ mọi người hiểu tội phạm mạng. Nó chỉ mới bắt đầu.Trong tương lai, nó sẽ là một vấn đề rất lớn. Đã có một vài ví dụ tuyệt vời.

Một vài năm trước đây toàn bộ mạng Internet ở Latvia đã bị tấn công bởi một quốc gia khác. Không gian mạng đã trở thành một chiến trường mới.

Các nước dò thám lẫn nhau. Nếu có một cuộc chiến tranh, nó có thể làm một quốc gia có thể tấn công quốc gia khác bằng Internet. Điều này có nghĩa là tất cả các thông tin liên lạc, giao thông vận tải, vv sẽ dừng lại. Nó sẽ gay thiệt hại rất lớn cho các bệnh viện và các tòa nhà quan trọng khác.

Nhưng tội phạm mạng đang xảy ra ngày nay đều là những người bình thường. Bạn đã bao giờ nghe nói về lừa đảo? Đó là với " ph" không phải "f". Bạn thực sự cần phải rất cẩn thận về những thông tin bạn đưa lên mạng.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198