Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Trường hợp khẩn cấp (Emergencies)

Emergencies

Are you a good person to have around in an emergency? I am, I think. I have a very cool head and I don’t panic easily.

The most important thing to do in an emergency is stay calm. If you do this, you can think straight and decide what’s best to do.

Also, if you stay calm, other people might stay calm too. The worst thing to do is panic. Once you panic, things become worse. Of course, it depends on the kind of emergency.

For really serious emergencies, you should call the emergency services. That’s 999 in the UK or 911 in other parts of the world.

My biggest emergency recently was a big one. I pressed the delete button and lost my 3,000 songs in iTunes. Luckily, I had a back-up.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Những trường hợp khẩn cấp

Có phải bạn là người tốt luôn có mặt trong những trường hợp khẩn cấp? Tôi nghĩ tôi là người như vậyTôi có một cái đầu rất lạnh và tôi không dễ dàng bị hoảng sợ.

Điều quan trọng nhất cần làm khi gặp trường hợp khẩn cấp là giữ bình tĩnh. Nếu bạn có thể làm như vậy, bạn có thể nghĩ chính xác và quyết định điều tốt nhất để làm.

Ngoài ra, nếu bạn giữ được bình tĩnh, bạn cũng có thể giúp những người khác giữ được bình tĩnh như vậy. Một khi bạn hoảng loạn, suy nghĩ sẽ trở nên tồi tệ. Tất nhiên, điều đó phù hợp vào từng trường hợp khẩn cấp.

Đối với những trường hợp thật sự khẩn cấp, bạn nên gọi dịch vụ cứu hộ khẩn cấp. Đó là 999 ở Anh hoặc 911 ở những nơi trên thế giới.

Trường hợp khẩn cấp của tôi xảy ra gần đây. Tôi nhấn nút xóa và mất hết 3.000 bài hát trên iTunes. Thật may mắn, ôi có bản sao lưu.

 

Dịch bởi: YenNhi