Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Danh ngôn (Quotations)

Quotations

Some people I know are full of quotations. They have remembered hundreds of quotes from Shakespeare and famous poets and politicians. They use them in mid-conversation.

I think that’s impressive. I don’t think I could tell you five quotations. I studied Shakespeare at school but I can’t remember a single quote. “To be, or not to be, that is the question.” Was that Shakespeare?

I know there’s another famous quote from Romeo and Juliet about the name of a rose. Sometimes I see inspirational quotations on websites. I like these.

They make you think. Some of them are really clever. Other places I see quotations are at the end of people’s e-mail. Some of these aren’t so clever.

Source: Listen A Minute

 

Danh ngôn

Một vài người tôi biết có đầy đủ các trích dẫn. Họ dã nhớ hàng trăm các trích dẫn từ shakespeare và những nhà thơ nổi tiếng cùng các nhà chính trị. Họ dùng chúng vào trong những cuộc nói chuyện.

Tôi nghĩ đó là ấn tượng. Tôi không nghĩ mình có thể nói cho bạn 5 trích dẫn. Tôi đã học Shakespeare tại trường nhưng tôi không thể nhớ dù chỉ một trích dẫn đơn giản. "Có tồn tại hay không tồn tại, đó là một câu hỏi" đó có phải là của Shakespeare?

Tôi biết có những trích sẫn nổi tiếng khác từ Romeo và Juliet về tên của một hoa hồng. Đôi khi tôi thấy những câu trích dẫn gây cảm hứng trên những trang web. Tôi thích những điều ấy:

Họ làm cho bạn phải suy nghĩ. Một vài người trong số họ thì thật sự thông minh. Những nơi khác tôi thấy những trích dẫn vào cuối những e-mail của mọi người. Một số chúng thì không thật sự thông minh.

 

Dịch bởi: hainguyen