Bài viết liên quan:

Chỉ dẫn IELTS Speaking Part 3 | Cách để để có một câu trả lời dài và đẩy đủ

I. Cấu trúc của câu trả lời dài

Để có một câu trả lời dài và đầy đủ trong phần thi IELTS Speaking part 3, bạn lần lượt trình bày câu trả lời theo 4 bước sau:

   1. Trả lời trực tiếp câu hỏi (Answer the question directly)

   2. Giải thích tại sao (Explain why)

   3. Đưa ra một ví dụ minh họa (Give an example)

   4. Trình bày ý nhượng bộ  (Concession)

 

Đọc một câu trả lời mẫu cho phần part 3 IELTS Speaking.

Do you think that it's better to have clear aims for the future, or is it best to take each day as it comes?

(Answer) I think it’s best to have a good idea of what you want to do with your life, especially in terms of studies and career. (Why) Having aims allows you to plan what you need to do today and tomorrow in order to achieve longer-term objectives. (Example) For example, if you want to become a doctor, you need to choose the right subjects at school, get the right exam results, and work hard at university. (Concession) Without a clear aim, it would be impossible to take the necessary steps towards a career in medicine, or any other profession.

 

II. Từ vựng và ngữ pháp cho câu trả lời

1. Từ vựng

Bạn nên xây dựng những từ khóa (key words) và những cụm từ đi kèm (Collocations) cho từng chủ đề, để khi muốn trình bày một ý gì đó, bạn sẽ có ngay những cụm từ cần thiết cho câu trả lời của bạn. Vobmapping.com là hệ thống những từ vựng liên kết rất hay dành cho người học IELTS, bạn hãy dành nhiều thời gian để thực hành đặt câu ví dụ để biết cách dùng các cụm từ quan trọng trong IELTS.

Ví dụ: Những cụm từ quan trọng mà bạn cần cho chủ đề về 1 bộ phim (Film) như sau: 

·    when it comes out (meaning: when it is released)

·    refers to the name of

·    the imaginary criminal organisation

·    hasn’t been released yet

·    on a mission to save the world

·    an arch-criminal

·    a plot line involving lots of twists and turns

·    to defeat his nemesis

·    the official trailer

·    cast to play supporting roles

·    James Bond films are always big news

·    action scenes and special effects

·    take place in spectacular locations

·    unrealistic, you could even say ridiculous

·    like a roller-coaster ride

 

2. Ngữ pháp

Khi viết bạn có nhiều thời gian hơn để kiểm soát ngữ pháp trong các câu văn, nhưng trong phần thi IELTS Speaking, đặc biệt là phần 3- bạn phải trả lời câu hỏi của giám khảo ngay khi nhận được câu hỏi. Do đó, luyện tập cách trả lời không những đúng ngữ pháp mà còn sử dụng các cấu trúc câu khác nhau là điều rất qua trọng.

Ví dụ 1: Bạn có thể nhận được được những câu hỏi sau trong phẩn Part 3 IELTS Speaking

   1. Do you like giving presentations?

   2. Why do some people feel nervous about giving presentations?

   3. What do you think people should do before giving a presentation?

   4. How can visual aids help in a presentation?

 

Hãy thực hành sửa lỗi cho những câu bên dưới:

   1. In my opinion people afraid about people that they know more than them in their presentation.

   2. My mind often goes blind when starting a new slide.

   3. I believe that realizing and utilizing visual aids highly can increase people's concentration.

   4. Of course, when people giving presentations to audiences in which it make them feel a little bit of anxiousness. No matter you are confident people.

   5. I think by preparing adequately towards presentations is the key to giving a good presentation.

 

Bạn có thể cải thiện ngữ pháp của 5 câu trả lời trên theo những gựi ý sau:

   1. In my opinion, people are afraid to give presentations when they think that members of the audience might know more than they do.

   2. My mind often goes blank when starting a new slide.

   3. I believe that using visual aids can help to engage the audience.

   4. Of course, giving a presentation can make people feel anxious, regardless of how confident they normally are.

   5. I think that adequate preparation is the key to giving a good presentation.

 

Ví dụ 2: Đối với chủ đề nói về một bộ phim như trong phần từ vựng, bạn có thể sử dụng những điểm ngữ pháp sau để trình bày câu trả lời của mình

·    Thì tương lai với 'going to': it’s going to be called Spectre

·    Thì tương lai với 'will': I don’t know exactly what it will be about

·    Thì hiện tại cho 1 dự định chắc chắn: when it comes out later this year

·    Thì hiện tại đơn: I think Spectre refers to...

·    Hiện tại hoàn thành (Thể chủ động): I've seen the official trailer

·    Hiện tại hoàn thành (Thể bị động) : hasn't been released yet

·    Thì quá khứ đơn: I saw in the news

·    Thì quá khứ tiếp diễn: when I was watching the news

 

Hãy xem 2 câu trả lời mẫu bên dưới cho 2 câu hỏi tương ứng trong phần thi IELTS Speaking Part 3

1. Do you think films have changed since you were a child?

No, I don’t think films have changed much since I was a child. When I wasyounger I enjoyed watching action films, and the Hollywood formula for this type of film seems to be the same today. For example, I liked the original ‘Superman’ films, and superheroes are still a popular subject for film-makers.

2. As the technology for home viewing improves, do you think people willstop going to the cinema in future?

No, I don’t think that people will stop going to the cinema. People can already buy fantastic home viewing equipment, but it still feels more special to share the experience of watching a new film with a theatre full of people. I don't think that technology will be able to replicate that cinema atmosphere.

 

Biên tập bởi: Ce Phan

(Dựa theo các bài hướng dẫn của giám khảo Simon)