Bài tập 1: Sự hòa hợp của động từ nguyên mẫu trong câu

Để thực sự sẵn sàng trước các câu hỏi trắc nghiệm trong đề Toeic reading. Bài Thực hành- Sự hòa hợp của động từ nguyên mẫu trong câu là cách vận dụng những gì đã học trong bài học Lý thuyết- Sự hòa hợp của động từ nguyên mẫu trong câu đã được đăng kỳ trước. 

Bạn có thể viết các kết quả bên dưới phần bình luận, hoặc cũng có thể gửi kèm các thắc mắc của bạn xoay quanh các câu hỏi trong bài thực hành này.

 

1.    My father usually helps me______________ English.

        A. to learn                      B. lean                        C. learning                D. both a and 

 

2.    ______________able to take part in the international math contest two years from now, Son works very hard in his math lass.

      A. In order to be             B. Being                      C. Been                       D. So that he be

 

3.    This student expected______________ the first winner of the Grand Prix.

         A. be                             B. being                      C. to be                     D. will be

 

 4.    I told her______________ about her wedding; everything will straighten out.

         A. don't worry             B. not to worry          C. no worry               D. not worry

 

5.    May I suggest you let ______________

         A. Mary doing so       B. Mary do so          C. Mary does to        D. Mary to do so

 

 6.    She______________ him when he called her.

       A. pretended not hear      B. pretended she heard not     C. pretended not to hear     D. did not pretend hear

 

7.    The doctor advised______________ late.

        A. me not staying up     B. me not stay up     C. me not to stay up     D. I did not stay up

 

8.    The school superintendent told me______________.

         A. hurrying up               B. to hurry up               C. hurry up              D. hurried up

 

9.    "______________ us face the enemies", shouted the soldiers.

         A. Make                          B. Let                              C. Leave                  D. Keep

 

10.    Mr. Brown told the schoolgirls______________ in class.

           A. don't ear                      B. not to eat                  C. eat not               D. not eat

 

 1 (D)      2 (A)       3 (C)      4 (B)        5 (C)         6 (C)          7 (C)        8  (B)       9 (B)      10 (B)

 

Biên tập: Ce Phan
Big Step Toeic 
Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

 

Làm bài tập cùng chuyên mục: Practice 2- Sự hòa hợp của động từ nguyên mẫu trong câu