Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Một thập kỷ của niềm đam mê để đưa McDonald đến Việt Nam

Một thập kỷ của niềm đam mê để đưa McDonald đến Việt Nam

25/09/2015
Mức trung cấp

A decade of passion to bring McDonald's to Vietnam

CEO of McDonald's Vietnam, Mr. Henry Nguyen, told local media about his ten-year plan to bring McDonald's to Vietnam.

McDonald’s has finally arrived in Vietnam and you are the representative of the brand. How do you feel about this?

Does it seem like you have a strong passion for McDonald's?

I vividly remember my first day in college, when a professor asked us: “What do you go to school for?” All of us answered it was because we wanted to do business. He continued to ask questions about how to become entrepreneurs and then said loudly: "If you want to become a successful businessman, become a franchise partner of McDonald's".

That inspired me when I was a young student to turn it into reality. Even at that time no one understood what I was thinking, I was still making my own plans.

To become a partner of a franchise brand such as McDonald's is not easy, is it?

You must have deep knowledge about the field and take responsibility for all the relevant factors to ensure the success for your business, from staff training, knowledge of the restaurant, and technology to financial standards.

All of these things can help you persuade McDonald's, a brand with a great marketing campaign, to let you become a franchisee.

Did you pursue this idea for ten years?

Yes, that's right. I was born in Vietnam but grew up in the US. Upon returning to Vietnam in 2003 I found it is strange that neither Hanoi nor Ho Chi Minh City had a McDonald’s. The Philippines had its first store 13 years before Vietnam.

I knew it would not be easy to introduce the brand in Vietnam so I had to be very careful when conducting research. That’s why I returned to Chicago for discussions with my partners, then we started to contact people in charge of franchising at McDonald's to begin the negotiation process.

Did someone at McDonald's jokingly call you obstinate?

It was the person in charge of a McDonald's franchise beginning the negotiation process, perhaps because I constantly sent him mail.

However, I finally convinced him despite being rejected or ignored many times. I think my stubbornness succeeded, and McDonald's arrived in Vietnam.

Vietnam is an attractive market with more than 90 million people. We see huge potential here and will not miss any opportunity or business investment here.

Vietnamese people deserve to experience the quality of a famous brand such as McDonald’s. Of course, I’ve had a lot of help - I certainly couldn’t have done it all alone.

Source: VIETNAMNET

 

 

Một thập kỷ của niềm đam mê để đưa McDonald đến Việt Nam

Giám đốc điều hành của McDonald của Việt Nam, ông Henry Nguyễn, nói với truyền thông địa phương về kế hoạch mười năm của mình để mang McDonald đến Việt Nam.

McDonald cuối cùng đã đến Việt Nam và bạn là người đại diện của thương hiệu. Làm thế nào để bạn cảm nhận gì về điều này?

Dường như bạn có một niềm đam mê mạnh mẽ với thương hiệu McDoanld?

Tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên của tôi ở trường đại học, khi một giáo sư hỏi chúng tôi: "Bạn đến trường vì điều gì " Tất cả chúng tôi đã trả lời đó là vì chúng tôi muốn làm kinh doanh?. Ông tiếp tục đặt câu hỏi về làm thế nào để trở thành doanh nhân và sau đó nói lớn rằng: "Nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân thành công, hãy trở thành một đối tác nhượng quyền thương mại của McDonald ".

Đó là cảm hứng cho tôi khi tôi còn là một sinh viên trẻ để có thể biến điều đó thành hiện thực. Ngay cả ở thời điểm đó không ai hiểu những gì tôi đã suy nghĩ, tôi vẫn tiếp tục làm kế hoạch của riêng tôi.

Để trở thành đối tác của một thương hiệu nhượng quyền thương mại như của McDonald là không dễ dàng, phải không?

Bạn phải có kiến thức sâu về lĩnh vực này và chịu trách nhiệm về tất cả các yếu tố có liên quan để đảm bảo sự thành công cho doanh nghiệp của bạn, từ đào tạo nhân viên, kiến thức của các nhà hàng, và các công nghệ tiêu chuẩn tài chính.

Tất cả những điều này có thể giúp bạn thuyết phục được McDonald, một thương hiệu với một chiến dịch tiếp thị tuyệt vời, để cho bạn trở thành một nhà nhượng quyền.

Bạn đã theo đuổi ý tưởng này trong mười năm?

Vâng, đúng thế. Tôi sinh ra ở Việt Nam nhưng lớn lên ở Mỹ. Sau khi trở về Việt Nam vào năm 2003 tôi thấy điều kỳ lạ rằng cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều không có McDonald. Philippines có cửa hàng đầu tiên 13 năm trước Việt Nam.

Tôi biết nó sẽ không dễ dàng để giới thiệu các thương hiệu ở Việt Nam vì vậy tôi đã phải rất cẩn thận khi tiến hành nghiên cứu. Đó là lý do tại sao tôi trở về Chicago để thảo luận với các đối tác của tôi, sau đó chúng tôi bắt đầu liên lạc với người phụ trách của nhượng quyền thương mại tại McDonald để bắt đầu quá trình đàm phán.

Có ai ở McDonald đùa gọi bạn cố chấp chưa?

Đó là người phụ trách của nhượng quyền thương mại của McDonald khi bắt đầu quá trình đàm phán, có lẽ bởi vì tôi liên tục gửi cho anh mail.

Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng đã thuyết phục được anh ta mặc dù bị từ chối hoặc bỏ qua rất nhiều lần. Tôi nghĩ rằng sự cứng đầu của tôi đã thành công, và McDonald đã tới Việt Nam.

Việt Nam là một thị trường hấp dẫn với hơn 90 triệu người. Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn ở đây và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội đầu tư, kinh doanh nào ở đây.

Người Việt xứng đáng để trải nghiệm chất lượng của một thương hiệu nổi tiếng như McDonald. Tất nhiên, tôi đã có rất nhiều sự giúp đỡ - Tôi chắc chắn không thể làm điều đó một mình.

 

Dịch bởi: AdamDuong

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục