Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Tài chính ngân hàng
  4. Ngân hàng nào của Việt Nam sẽ vươn ra tầm khu vực?

Ngân hàng nào của Việt Nam sẽ vươn ra tầm khu vực?

25/09/2015
Mức trung cấp

Which bank of Vietnam will reach regional level?

Financial expert Dr. Nguyen Tri Hieu said to reach the regional level, a bank must have total assets of at least $50 billion and equity of about $5 billion.

Three commercial banks in Vietnam, the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank) and the Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) are actively raising the scale, capital, and governance level to become one of the first regional-class banks by the end of 2015.

The scheme to restructure credit organizations of Vietnam targets to have at least one to two banks reaching the scale and level of regional banks. Of the three above banks, Vietinbank takes advantage of equity and total assets compared to BIDV and Vietcombank.

This year the three banks set very high goals. Vietinbank plans to earn pre-tax profits of VND7.3 trillion CTG, Vietcombank VND5.9 trillion, and BIDV VND7.5 trillion. Vietinbank's dividend is set at 9%, BIDV 9.4%, and Vietconbank 10%.

The three leading banks of Vietnam also entered Forbes Global 2000 list, with Vietinbank ranked 1,902, with market value as of 5/2015 of $3 billion; turnover of $2.23 billion. BIDV ranked 1,913 with a market value of $2.3 billion and revenue of $2.44 billion. Vietcombank ranked 1,985 with $1.65 billion of revenue, and $4.4 billion of market value.

According to Dr. Nguyen Tri Hieu, to reach the regional level, a bank must have total assets of at least $50 billion and equity of about $5 billion.

To date, all three banks are growing quickly in equity, total assets and network after merging with weak banks. However, higher hopes are placed on Vietinbank and Vietcombank.

Recently, the State Bank Governor Nguyen Van Binh expressed the hope that Vietinbank would become one of the top two leading banks of Vietnam, which reach the regional level.

Vietinbank has completed merger with PG Bank, bringing its network to nearly 1,200 points of transactions, among the top banks with the largest network of Vietnam.

Vietinbank is about to increase its charter capital to VND49 trillion and its total assets to VND746 trillion and list an additional 2.4 billion shares to become one of the top six companies on the stock market.

Meanwhile, Vietcombank is seeking a small bank for merger to raise its chartered capital to VND30 trillion and total assets to VND650 trillion.

It is expected that by 2020, Vietcombank’s equity will reach about VND95 trillion and total assets VND1.2 million billion.

BIDV has announced that it is the first bank completing a merger in phase 2 of the scheme of restructuring credit institutions.

BIDV finalized its merger with the Mekong Delta Housing Bank (MHB) in just 55 days, which helped to increase BIDV’s network to 1,000 points of transaction.

BIDV is about to raise its registered capital by VND1 trillion from divestments at VID Public Bank, issuance of shares to strategic shareholders, existing shareholders, and issuance of bonds to raise capital.

As for the system of subsidiaries and affiliates, all three banks have more than 10 financial, securities, insurance, financial leasing, and fund management companies ... and offices in several countries including Germany, Singapore, and branches in neighboring countries as Laos, Myanmar. They also participate in joint-venture banks with Russia and Laos. Vietinbank alone has a jewelry company. This is an important basis for these banks to become financial group at the regional and international level.

In the restructuring of the banking system, all three banks are involved in supporting weak banks to help stabilize the system. Vietinbank assists Oceanbank and Vietcombank helps the Vietnam Construction Bank. BIDV supports the merger of the three banks of De Nhat, Tin Nghia and Saigon.

Some have questioned whether these are "savings" to help these banks grow further. Because despite the merger of smaller banks, these banks’ equity has only reached $1-$2 billion and total assets about $30 billion.

A banking expert said that the banks may cooperate with other big banks to become "giants".

Source: VIETNAMNET

 

 

Ngân hàng nào của Việt Nam sẽ vươn ra tầm khu vực?

Chuyên gia tài chính TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết để đạt trình độ khu vực, một ngân hàng cần có tổng tài sản ít nhất là 50 tỷ USD và vốn chủ sở hữu khoảng 5 tỷ USD.

Ba ngân hàng thương mại tại Việt Nam gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Cổ phần Thương mại Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đang tích cực nâng cao quy mô, vốn, và trình độ quản lý để trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu trong khu vực vào cuối năm 2015.

Mục tiêu của Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng là Việt Nam phải có ít nhất 1-2 ngân hàng đạt quy mô và cấp độ ngân hàng trong khu vực. Trong số ba ngân hàng trên thì Vietinbank có lợi thế về vốn chủ sở hữu và tổng tài sản so với BIDV và Vietcombank.

Năm nay, ba ngân hàng đặt mục tiêu rất cao. Vietinbank có kế hoạch thu về lợi nhuận trước thuế là 7,3 nghìn tỷ đồng, Vietcombank là 5.9 nghìn tỷ đồng, BIDV là 7,5 nghìn tỷ đồng. Cổ tức của Vietinbank được thiết lập ở mức 9%, BIDV 9,4 %, và Vietconbank 10 %.

Ba ngân hàng hàng đầu của Việt Nam cũng được liệt kê trong danh sách Forbes Global 2000, Vietinbank xếp thứ 1.902 với giá trị thị trường vào tháng 5/2015 là 3 tỷ USD, doanh thu nằm ở mức 2.23 tỷ USD. BIDV xếp hạng 1.913 với giá trị thị trường là 2,3 tỷ USD và doanh thu ở mức 2.44 tỷ USD. Vietcombank xếp hạng 1.985 với 1,65 tỷ USD doanh thu, và 4,4 tỷ đồng giá trị thị trường.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, để đạt trình độ khu vực, một ngân hàng cần có tổng tài sản ít nhất là 50 tỷ USD và vốn chủ sở hữu khoảng 5 tỷ USD.

Đến nay, cả ba ngân hàng đang phát triển nhanh chóng về vốn chủ sở hữu, tổng tài sản và mạng lưới chi nhánh sau khi sáp nhập với các ngân hàng yếu kém hơn. Tuy nhiên, hy vọng cao hơn được đặt vào Vietinbank và Vietcombank.

Gần đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ông Nguyễn Văn Bình bày tỏ hy vọng rằng Vietinbank sẽ trở thành một trong hai ngân hàng hàng đầu hàng đầu của Việt Nam đạt trình độ khu vực.

Vietinbank đã hoàn thành sáp nhập với PG Bank, đưa mạng lưới của mình lên gần 1.200 điểm giao dịch, trong số các ngân hàng hàng đầu với mạng lớn chi nhánh nhất của Việt Nam.

Vietinbank sắp sửa tăng vốn điều lệ lên 49 nghìn tỷ đồng và tổng tài sản của mình thành 746 nghìn tỷ đồng và niêm yết bổ sung 2,4 tỷ cổ phiếu để trở thành một trong sáu doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường chứng khoán.

Trong khi đó, Vietcombank đang tìm kiếm một ngân hàng nhỏ hơn để sáp nhập nhằm tăng vốn điều lệ lên 30 nghìn tỷ đồng và tổng tài sản là 650 nghìn tỷ đồng.

Dự kiến đến năm 2020, vốn chủ sở hữu của Vietcombank sẽ đạt khoảng 95 nghìn tỷ đồng và tổng tài sản là 1,2 triệu tỷ.

BIDV đã công bố rằng ngân hàng này đã trở thành đơn vị đầu tiên hoàn tất giai đoạn 2 của Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

BIDV đã hoàn tất việc sáp nhập với Ngân hàng Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) chỉ trong 55 ngày, giúp tăng cường mạng lưới của BIDV lên thành 1.000 điểm giao dịch.

BIDV sắp sửa tăng vốn điều lệ của mình lên 1 nghìn tỷ đồng từ thoái vốn tại Ngân hàng VID Public, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu và phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Đối với hệ thống các công ty con và chi nhánh, cả ba ngân hàng có hơn 10 đơn vị tài chính, chứng khoán, công ty bảo hiểm, cho thuê tài chính, và quản lý quỹ... và các văn phòng tại một số nước như Đức, Singapore và các chi nhánh ở các nước láng giềng như Lào, Myanmar. Họ cũng tham gia liên doanh với các ngân hàng của Nga và Lào. Riêng Vietinbank có một công ty đồ trang sức. Đây là cơ sở quan trọng cho các ngân hàng để trở thành tập đoàn tài chính ở cấp khu vực và quốc tế.

Trong việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tất cả ba ngân hàng đang tham gia vào việc hỗ trợ các ngân hàng yếu kém để giúp ổn định hệ thống. Vietinbank hỗ trợ Oceanbank và Vietcombank giúp Ngân hàng Xây dựng Việt Nam. BIDV hỗ trợ sự hợp nhất của ba ngân hàng của Đệ Nhất, Tín Nghĩa và Sài Gòn.

Một số người đã đặt câu hỏi liệu đây là những "tích lũy" để giúp các ngân hàng này phát triển hơn nữa. Bởi vì mặc dù sáp nhập với các ngân hàng nhỏ, vốn chủ sở hữu các ngân hàng chỉ đạt 1- 2 tỷ USD và tổng tài sản khoảng 30 tỉ USD.

Một chuyên gia ngân hàng cho rằng, các ngân hàng có thể hợp tác với các ngân hàng lớn khác để trở thành "người khổng lồ".

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục