Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề - Việc học (Studying)

Studying

Love it or hate it, studying is one of the most important things we do in life. We all start school around the age of four and then it's study, study, study. Some of us are good at it and like it. Some people even become lifelong learners and study into their old age. I know one woman who's over seventy and is doing her fifth Master's degree. Other people hate studying. Many people leave school at the age of 15 or 16 and get a job. They like the idea of getting money and not having homework. The truth is, however, studying is one of the best ways to make sure you do well in life. The more you study, the more qualifications you have and the better job you can get. I really think everyone would love studying if they studied something interesting.

Việc Học

Dù yêu hay ghét, việc học vẫn là một trong những điều quan trọng bậc nhứt mà chúng ta làm trong đời. Tất cả chúng ta đều cắp sách tới trường khoảng năm bốn tuổi và rồi sau đó thì cứ học, học, học miết. Vài người trong chúng ta học tốt và cảm thấy thích thú chuyện học. Một số người thậm chí còn tính học cả đời mà tới khi già rồi vẫn còn mải học. Tôi có quen một phụ nữ đã quá bảy mươi rồi và bà vẫn đang trong quá trình lấy tấm bằng Thạc sĩ thứ năm. Một số khác thì ghét việc học. Họ ra khỏi trường từ lúc 15 hay 16 tuổi và làm một nghề gì đó. Họ khoái cái ý tưởng họ có thể kiếm ra tiền và chẳng phải làm bài tập về nhà.Thật ra, học tập là cách tốt nhất đề đảm bảo cho bạn có cuộc sống tốt. Học càng nhiều, trình độ bạn càng cao và bạn có công việc tốt hơn. Thiệt tình tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ yêu việc học nếu họ được học những gì họ thấy thích thú.

Dịch bởi Nghi Nguyễn, Tấn Thiên Đồng

Trung tâm Anh ngữ CEP