Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Cuộc đời của Gandhi

Life of Gandhi

Mohandas “Mahatma” Gandhi was India’s most important political and spiritual leader. He is honoured in India as Father of the Nation. His non-violent protests led to independence for India from the British. His beliefs and actions have inspired civil rights movements across the globe. He is an icon of world peace. His birthday, 2nd October, is commemorated worldwide as the International Day of Non-Violence.

Gandhi was born in Gujarat, Western India, in 1869. He grew up surrounded by religious traditions of compassion, vegetarianism, and tolerance for all people. He got married at the age of 13. When he was 19, he went to London to study law. He returned to India to practice as a lawyer but was hampered by British officials, so he accepted a job in South Africa.

In South Africa, Gandhi faced discrimination and hardship wherever he went. He was treated as a third-class citizen by white people. This awakened in him questions about social justice and the role of the British in India. He returned to India in 1915, ready to put to work the concept of passive resistance he developed in South Africa.

Between 1916 and 1945, Gandhi campaigned tirelessly to set India free from British rule. He started by leading protests against British taxes and landlords, and walked across India encouraging non-cooperation with the British. He was arrested and imprisoned for creating unrest. Gandhi's fame spread all over the nation. He was assassinated in 1948. Two years later, India became an independent republic.

Source: famous people lessons

 

 

Cuộc đời của Gandhi

Mohandas "Mahatma" Gandhi từng là nhà chính trị và dẫn dắt tinh thần quan trọng nhất ở Ấn độ. Ông ấy được người Ấn độ kính trọng như một người cha của dân tộc. Các cuộc biểu tình không bạo lực của ông đã dẫn đến sự độc lập cho Ấn độ từ nước Anh. Những niềm tin và hành động của ông đã tạo cảm hứng tích cực lan truyền ra khắp thế giới. Ông là một biểu tượng của hòa bình thế giới. Ngày sinh của ông ngày 2/10 được cả thế giới kỷ niệm là ngày thế giới không bạo lực.

Gandhi sinh năm 1869 tại Gujarat, miền tây Ấn độ. Ông lớn lên cùng truyền thống từ bi của tôn giáo, ăn chay và hòa nhã với mọi người. Ông kết hôn năm 13 tuổi. Khi ông 19 tuổi, ông đã đến London để học luật. Ông trở lại Ấn độ để làm việc như một luật sư nhưng bị quản thúc bởi chính quyền Anh, vì vậy ông đã đến làm việc ở Nam Phi.

Ở Nam Phi, Gandhi phải đối mặt với sự phân biệt và khó khăn ở bất cứ nơi nào ông đến. Ông đã bị người da trắng đối xử như một công dân loại 3. Điều này đã thức tỉnh trong ông các câu hỏi về sự công bằng và vai trò của người Anh ở Ấn độ. Ông đã trở lại Ấn độ năm 1915, sẵn sàng để phát động các khái niệm về kháng thụ động mà ông đã phát triển ở Nam Phi

Giữa năm 1916 và 1945, Gandhi vận động không mệt mỏi cho chiến dịch nhằm đưa Ấn độ tự do khỏi nước Anh. Ông bắt đầu dẫn dắt các cuộc biểu tình chống lại các loại thuế của Anh và đi khắp Ấn Độ khuyến khích người dân không hợp tác với người Anh. Ông bị bắt và bị giam cầm để tạo ra tình trạng bất ổn. Danh tiếng của Gandhi lan truyền trên khắp các quốc gia. Ông đã bị ám sát năm 1948. Hai năm sau, Ấn độ trở thành một nước cộng hòa độc lập.

 

Dịch bởi: biamhuy