Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Sức khỏe tinh thần (Mental Health)

Mental Health

I sometimes worry about my mental health. There are times when I think I’m going crazy. I think it’s because of this world we live in.

Everything is so fast. Everyone is in a hurry. Everything has to be done yesterday. I’m sure life wasn’t so stressful a hundred years ago.

Then, people’s mental health was probably better. The only good thing nowadays is that there are mental health specialists who can help us when we are in trouble.

But, there is a problem with these experts. They keep on thinking up new mental health problems we suffer from. What we all need is to take a step back and slow down.

That will be good for our mental health. We need to laugh more and care more. If we don’t do this, we’ll all have mental health problems.

Source: Listen A Minute

 

 

Sức khỏe tinh thần

Tôi đôi khi lo lắng về sức khỏe tinh thần của mình. Có những lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ bị điên. Tôi nghĩ vậy bởi vì chúng ta sống trên thế giới này.

Tất cả mọi thứ thì quá nhanh. Mọi người đều vội vàng. Mọi thứ đã được thực hiện vào ngày hôm qua.Tôi chắc chắn một trăm năm về trước cuộc sống không rất căng thẳng.

Hồi ấy, sức khỏe tinh thần của mọi người có lẽ tốt hơn. Ngày nay điều tốt duy nhất là có những chuyên gia sức khỏe tinh thần họ có thể giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn.

Nhưng có một vấn đề với các chuyên gia. Họ cứ tiếp tục nghĩ ra vấn đề sức khỏe tinh thần mới mà chúng ta mắc phải

Điều đó sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần của chúng ta . Chúng ta cần phải cười nhiều hơn và quan tâm nhiều hơn. Nếu chúng ta không làm điều này, chúng ta sẽ có tất cả các vấn đề về sức khỏe tinh thần.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198