Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Nguy hiểm (Danger)

Danger

Danger is everywhere. It’s all around us. That what I’ve decided. I thought about danger the other day and decided we live in a dangerous world.

Even our house is full of danger. There are many chemicals in our cosmetics, cleaners, fridges, computers that are not good for us.

The electric wiring could go wrong and electrocute us. We could fall down the stairs or slip on the kitchen floor.

And then when we leave our house, we enter a dangerous world. Cars travelling at speed, people holding cigarettes, construction workers with heavy objects above our heads… all of these things present danger.

Just turn on the news or open a local paper to see how much danger there is. I think I’ll stay in bed today.

Source: Listen A Minute

 

 

Nguy Hiểm

Nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Tất cả ở xung quanh chúng ta. Những gì tôi đã quyết định. Tôi nghĩ về mối nguy hiểm mới đây và quyết định chúng ta sống trong thế giới đầy bất trắc.

Ngay cả ngôi nhà của chúng tôi cũng đầy nguy hiểm. Có rất nhiều hóa chất trong mỹ phẩm, chất tẩy rửa, tủ lạnh, máy tính của chúng tôi và nó không tốt cho chúng tôi

Hệ thống giây điện có thể bị lỗi và chúng tôi giật điện. Chúng tôi có thể rơi xuống cầu thang hoặc trượt trên sàn nhà bếp

Và sau đó chúng tôi rời khỏi căn nhà, chúng tôi đi vào một thế giới đầy bất trắc. Xe hơi đi với tốc độ cao, người cầm thuốc lá, công nhân xây dựng với những vật nặng bênh trên đầu chúng tôi,... đó là tất cả những thứ nguy hiểm hiện nay

Chỉ cần bật tin tức hoặc mở một tờ báo địa phương để xem có bao nhiêu mối nguy giểm. Tôi nghĩ tôi sẽ ở trên giường ngày hôm nay

 

Dịch bởi: hoaithuong_198