Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Học tập (Learning)

Learning

Learning is one of the most important things we do in life. It starts pretty much when we’re born.

In fact, many scientists say learning begins earlier. We listen to the outside sounds. This is when we first start learning a language.

Our ears get used to the different patterns of intonation. Learning is a lifelong process. We spend our childhood years doing nothing but learning. We learn a language before we are two.

We learn how to play and do all the everyday things people do. Most people think learning only begins at school.

I’m not sure about this. Are we really learning, or are we just memorizing things?

I think a lot of learning happens outside school. We learn more from our hobbies and interests than what we learn from school books.

Source: Listen A Minute

 

 

Học tập

Học là một trọng những điều quan trọng nhất mà điều chúng ta làm trong cuộc sống. Nó bắt đầu nhiều thứ khi chúng ta được sinh ra.

Trên thực tế, nhiều nhà khoa học nói răng học tập bắt đầu sớm hơn. Chúng ta lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Đây là lần đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu học một ngôn ngữ.

Tai của chúng ta đã quen với sự khác biệt về ngữ điệu Học tập là một quá trình lâu dài. Chúng ta dành nhiều năm tháng tuổi thơ để không làm bất cứ cái gì ngoài việc học. Trước khi chúng ta 2 tuổi, chúng ta đã học được một ngôn ngữ.

Chúng ta học làm như thế nào để chơi và làm tất cả mọi thứ hàng ngày mà mọi người đều làm. Hầu hết mọi người đều nghĩ học chỉ bắt đầu từ khi đến trường.

Tôi không chắc chắn về điều đó. Chúng ta thực sự học tập, hay chúng ta chỉ tập ghi nhớ mọi thứ?

Tôi thiết nghĩ còn có nhiều thứ để học bên ngoài nhà trường. Chúng ta học nhiều hơn vì những sở thích và lợi ích của chúng ta hơn là những gì chúng ta học được từ sách vở.

 

Dịch bởi: GiangLe03111990