Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Genocide (sự diệt chủng)

Genocide

I really don’t understand why genocide happens. Every five or ten years we hear about the latest genocide. Every time we hear about it, governments say it will never happen again. 

After the genocide in Rwanda, the USA and other world powers promised to stop any future killing. Then Darfur came along and all they do is talk. If a crazy government wants to kill thousands of innocent civilians, no one can stop them. 

Genocide is the biggest shame in our history. Countries go to war because of oil, but not to stop innocent people being murdered. 

Only recently has the international community started chasing those who organize genocide. The International Criminal Court prosecutes those who commit crimes against humanity.

Source: Listen A Minute

 

 

Sự diệt chủng

Tôi thực sự không hiểu tại sao các vụ diệt chủng lại xảy ra. Cứ 5 hay 10 năm, chúng ta lại nghe về vụ diệt chủng gần nhất. Mỗi khi nghe về chúng, chính phủ lại nói nó sẽ không bao giờ xảy ra lại lần nữa.

Sau vụ diệt chủng tại Rwanda, Mỹ, các cường quốc đã hứa rằng sẽ ngưng bất kì sự giết chóc nào trong tương lại. Sau đó Dafur đi dọc và nói những gì họ làm chỉ là nói. Nếu như Chính phủ cuồng loạn muốn giết hàng ngàn người dân vô tội, không ai có thể ngăn cản họ.

Sự diệt chủng là nỗi xấu hổ lớn nhất trong lịch sự của chúng ta. Những đất nước dẫn tới xung đột vì dầu, không thể ngăn cản những người dân vộ tội bị giết.

Duy nhất gần đây có tổ chức xã hội quốc tế bắt đầu theo dõi ai là nguyên nhân của những vụ diệt chủng. Tổ chức Tội phạm đa quốc gia sẽ khởi kiện những tội ác chống lại nhân loại.

 

Dịch bởi: PIAYY