Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Ngôi đền của hầu hết các pho tượng cổ ở Việt Nam

Ngôi đền của hầu hết các pho tượng cổ ở Việt Nam

01/12/2015
Mức trung cấp

The temple of most ancient statues in Vietnam

Mia pagoda is located in Duong Lam commune, Son Tay Town, Ha Noi. The temple stores the most art statues in Vietnam (287 statues).

Mia Pagoda is also called Sung Nghiem Tu and was built in Tran Dynasty. After many years, in 17th century the pagoda was deserted. In Duc Long Dynasty, Mia Pagoda was reconstructed in 1632 under the controlling of Nguyen Thi Ngoc Dong. After that, to respect her work, local people called her Mia Princess, sculpted her statue and placed in the temple for worship. After that, despite being restored several times, the main architecture and statues here were preserved carefully.

The highlight of Mia pagoda is a huge number of statues. The pagoda has totally 287 Buddha statues, with six bronze statues, 107 wooden statues and 174 earthenware statues. Each statue has it own expression, design, and color.

One of the very beautiful statues here is Tuyet Son Statue (Historical Buddha  statue). The Tuyet Son status shows the appearance of Amitabha when he cultivates on Tuyet Son mountain (Himalaya mountain) with 0.76 meter height. The statue looks quite thin with the face full of thoughts as he thinks for all people in the world.

The Thi Kinh bodhisattva statue – the bodhisattva of Vietnamese people - is very beautiful also. The statue is a gentle lady with an angel face that is hugging a baby. The statue is about the legend of Thi Kinh bodhisattva – a folk tale of Vietnamese people.

The architecture and statues system of Mia pagoda is recognized as one of the most important relics of the country. In May, 2006 Mia pagoda was listed in Vietnam Buddha culture record list of having the largest number of art Buddha statues.

Source: VIETNAMNET

 

 

Ngôi đền của hầu hết các pho tượng cổ ở Việt Nam

Chùa Mía tọa lạc tại xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Ngôi chùa lưu trữ những bức tượng nghệ thuật nhất Việt Nam (287 pho tượng).

Chùa Mía còn được gọi là Sùng Nghiêm Tự và được xây dựng vào thời nhà Trần. Sau nhiều năm, trong thế kỷ 17, chùa bị bỏ hoang. Trong triều đại Đức Long, Chùa Mía được xây dựng lại vào năm 1632 dưới sự điều hành của Nguyễn Thị Ngọc Đồng. Sau đó, để tỏ lòng tôn trọng tới công việc của cô, người dân địa phương đã gọi cô là Công chúa Mía, tạc tượng bà và đặt trong đền thờ để thờ phượng. Sau đó, mặc dù đã được khôi phục lại nhiều lần, các kiến trúc chính và những bức tượng ở đây vẫn được bảo quản cẩn thận.

Điểm nổi bật của chùa Mía là một số lượng lớn các bức tượng. Chùa có tổng cộng 287 bức tượng Phật, với sáu bức tượng đồng, 107 tượng gỗ và 174 pho tượng đất nung. Mỗi bức tượng đều có các sắc thái, thiết kế, và màu sắc riêng.

Một trong những bức tượng rất đẹp ở đây là Tuyết Sơn Tượng (bức tượng về lịch sử của Đức Phật). Tượng Tuyết Sơn cho thấy sự xuất hiện của Phật A Di Đà khi ông tu trên núi Tuyết Sơn (núi Himalaya) với chiều cao 0,76 mét. Bức tượng trông khá ốm với khuôn mặt đầy những suy nghĩ vì ông lo nghĩ cho tất cả mọi người trên thế giới.

Tượng Bồ Tát Thị Kính - một vị Bồ tát của người Việt - rất xinh đẹp. Bức tượng là một phụ nữ dịu dàng với một khuôn mặt thiên thần đang ôm một em bé. Bức tượng về truyền thuyết của Thị Kính Bồ Tát - một câu chuyện dân gian của người Việt.

Kiến trúc và hệ thống tượng của chùa Mía được công nhận là một trong những di tích quan trọng nhất của đất nước. Trong tháng năm, năm 2006 chùa Mía đã được liệt kê trong danh sách kỷ lục văn hóa Phật giáo Việt Nam là ngôi đền có số lượng tượng Phật nghệ thuật lớn nhất.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục