Bài viết liên quan:

The man and the lion

They soon began to quarrel, for each of them boasted that he and his kind were far superior to the other both in strength and mind.

Now they reached a clearing in the forest and there stood a statue. It was a representation of Heracles in the act of tearing the jaws of the Nemean Lion.

"See," said the man, "that's how strong we are! The King of Beasts is like wax in our hands!"

"Ho!" laughed the Lion, "a Man made that statue. It would have been quite a different scene had a Lion made it!"

It all depends on the point of view, and who tells the story.

Source: www.read.gov

 

 

Con người và con sư tử

Cả hai bắt đầu tranh cãi nhau, mỗi bên đều khoe khoang rằng họ và đồng loại của họ vượt trội hơn nhiều so với bên còn lại về sức mạnh và trí khôn.

Bây giờ họ đã đến một khoảng rừng trống và đứng đó là một bức tượng. Đó là bức tượng Heracles trong hành động xé rách hàm của Sư tử Nemea.

Người đàn ông nói, "nhìn đi, đó là sức mạnh của chúng tao. Vua của các loài vật cũng bị vò nát như sáp trong tay chúng tao"

Sư tử cười lớn, "Haha, con người đã làm bức tượng đó. Nó sẽ khác hoàn toàn khi một con sư tử làm nó".

Tất cả đều phụ thuộc vào quan điểm chủ quan và người đã kể câu chuyện.

 

Dịch bởi: liemguyen, nguyenthao