A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://vobmapping.vn/?post_type=flashcard&p=4198&json=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden

Filename: controllers/article.php

Line Number: 55

C.E.P - Nhiều thương hiệu Việt Nam bắt kịp với sản phẩm nước ngoài trên thị trường hàng tiêu dùng nhanh

Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Nhiều thương hiệu Việt Nam bắt kịp với sản phẩm nước ngoài trên thị trường hàng tiêu dùng nhanh

Nhiều thương hiệu Việt Nam bắt kịp với sản phẩm nước ngoài trên thị trường hàng tiêu dùng nhanh

07/05/2016
Mức trung cấp

Vietnamese brands keep pace with foreign goods in FMCG market

Vietnamese manufacturers are equal in strength with foreign goods in the fast-moving consumer goods (FMCG) market.

While foreign brands are dominant in personal and household car products (they account for 95 percent and 67 percent, respectively, of the market shares), Vietnamese brands have advantages in dairy products (72 percent) and drinks (67 percent).

While the FMCG market’s growth has slowed down, Vietnamese brands still can see higher growth rates than foreign brands, 11.7 percent vs 5.9 percent. This helped Vietnamese brands make a big leap to hold more than has half of the market, especially in rural areas (54 percent vs 46 percent).

In the context of FCMG sector’s slowdown, from 13.6 percent in 2013 to 10.6 percent in 2014 and 8.8 percent in 2015, FCMG manufacturers are moving toward rural areas, where 67 percent of population live, thus promising a consumption boom in the future.

“Rural areas have become the great interest of FCMG manufacturers because the sales growth rate in the areas was higher than that in urban areas in 2015,” commented Nguyen Huy Hoang from Kantar WorldPanel, a market survey firm.

There are several reasons behind this. The number of consumers in rural areas is triple that in urban areas (16 million households vs 5 million). The increase of household income in rural areas has been higher than in urban areas in the last two years (10 percent vs 7 percent).

In rural areas, three-quarter of product categories have the consumers’ approach level at below 50 percent, which means that there are still great potential for FCMG manufacturers to exploit.

In the areas, Vietnamese brands now can see higher growth rates than foreign ones (14.3 percent vs 6.8 percent). Their rural market share has increased gradually from 50 percent in 2013 to 52 percent in 2014 and 54 percent in 2015, while the p is predicted to rise to 64 percent by 2020.

The report of Kantar WorldPanel showed that there are some factors are behind the success of domestic brands, including the distribution channel development, suitable products and reasonable prices.

Market Pulse, the report released by Nielsen, also pointed out that rural areas have emerged as a potential market for manufacturers. In 2015, the sales in the areas increased by 5.5 percent.

The report showed the 5.7 percent growth rate in six large cities the fourth quarter of 2015, higher than the 4.5 percent growth rate in the third quarter of the year. 

The growth rate was gained mostly thanks to the output increase (4.9 percent in the fourth quarter and 3.6 percent in the third quarter). The growth was seen in nearly all product categories, except personal care products.

Source: VIETNAMNET

 

 

Nhiều thương hiệu Việt Nam bắt kịp với sản phẩm nước ngoài trên thị trường hàng tiêu dùng nhanh

Các nhà sản xuất Việt Nam đều bình đẳng về sức mạnh với hàng hóa nhập ngoại trong thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Trong khi các thương hiệu nước ngoài chiếm ưu thế về sản phẩm cá nhân và hộ gia đình (chiếm tới 95% và 67%, tương ứng, trên thị trường cổ phiếu), các thương hiệu Việt Nam có lợi thế về sản phẩm làm từ sữa (72%) và đồ uống (67%).

Trong khi sự tăng trưởng của thị trường hàng tiêu dùng nhanh đã bị chậm lại, các thương hiệu Việt vẫn có thể cho thấy tốc độ tăng trưởng cao hơn so với các thương hiệu nước ngoài, 11,7% so với 5,9%. Điều này đã giúp các thương hiệu Việt Nam có một bước nhảy lớn nắm giữ hơn một nửa của thị trường, đặc biệt là ở khu vực nông thôn (54% so với 46%).

Trong bối cảnh suy thoái ngành FMCG, từ 13,6% vào năm 2013 còn 10,6% vào năm 2014 và 8,8% trong năm 2015, các nhà sản xuất hàng tiêu dùng nhanh đang di chuyển về phía khu vực nông thôn, nơi mà 67% dân số sinh sống, do đó hứa hẹn một sự bùng nổ tiêu thụ trong tương lai.

"Khu vực Nông thôn đã trở thành mối quan tâm lớn của các nhà sản xuất hàng tiêu dùng nhanh do tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng trong khu vực này cao hơn ở khu vực đô thị vào năm 2015", nhận xét của ông Nguyễn Huy Hoàng từ Kantar Worldpanel, một công ty nghiên cứu thị trường.

Có nhiều lý do đằng sau việc này. Số lượng người tiêu dùng ở khu vực nông thôn gấp ba lần khu vực thành thị (16 triệu hộ gia đình so với 5 triệu hộ). Sự gia tăng thu nhập hộ gia đình ở khu vực nông thôn đã cao hơn ở các khu vực đô thị trong hai năm qua (10% so với 7%).

Tại các khu vực nông thôn, ba phần tư các loại sản phẩm có mức độ tiếp cận người tiêu dùng ở mức dưới 50%, có nghĩa là vẫn còn có tiềm năng lớn cho các nhà sản xuất hàng tiêu dùng nhanh để khai thác.

Hiện nay trong các khu vực, nhiều thương hiệu Việt Nam có thể cho thấy tốc độ tăng trưởng cao hơn so với những sản phẩm nước ngoài (14,3% so với 6,8%). Thị phần khu vực nông thôn của họ đã tăng dần từ 50% vào năm 2013 với 52% vào năm 2014 và 54% trong năm 2015, trong khi con được dự đoán sẽ tăng lên đến 64% vào năm 2020.

Báo cáo của Kantar Worldpanel cho thấy rằng có một số yếu tố đứng đằng sau sự thành công của các thương hiệu trong nước, bao gồm cả việc phát triển kênh phân phối, sản phẩm phù hợp và giá cả hợp lý.

Market Pulse, báo cáo của Nielsen, cũng chỉ ra rằng các khu vực nông thôn đã nổi lên như một thị trường tiềm năng cho các nhà sản xuất. Trong năm 2015, doanh số bán hàng trong khu vực này tăng 5,5%.

Báo cáo cho thấy tốc độ tăng trưởng 5,7% ở sáu thành phố lớn vào quý IV năm 2015, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng 4,5% trong quý thứ ba của năm.

Tốc độ tăng trưởng đã đạt được chủ yếu là nhờ vào sự gia tăng đầu ra (4,9% trong quý IV và 3,6% trong quý thứ III). Sự tăng trưởng đã được nhìn thấy trong gần như tất cả các loại sản phẩm, trừ các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục