Bài viết liên quan:

Hướng dẫn học tốt Unit 17 - The body clock (Phần 3)

Đây là bài hướng dẫn đầu tiên trong một loạt 3 bài mà Ce Phan sẽ gửi tới các bạn. Bài này sẽ tập trung vào phần từ vựng (Vocabularies) và Ngữ pháp- Động từ khuyết thiếu (hay động từ đặc biệt) (Modal verbs)

(Ảnh đại minh họa Unit 17- - The body clock, giáo trình Objective IELTS)

 

Biên soạn: Ce Phan