Bài viết liên quan:

Hướng dẫn học tốt Unit 18 - The tourist boom (Phần 2)

Đây là bài hướng dẫn thứ 2 trong một loạt 3 bài mà Ce Phan sẽ gửi tới các bạn. Bài này sẽ tập trung nhiều vào kỹ năng viết mô tả biểu đồ (writing task 1)

(Ảnh đại minh họa Unit 18 - The tourist boom, giáo trình Objective IELTS)

I- Writing task 1

 

Một số mẫu câu gợi ý về cách viết so sánh và cách viết đối nghịch:

- Although all age groups spent money on holidays abroad, the 50 to 64 age group spent the most.

- The 75 and over age group spent less than 250 pounds of their annual budget on holidays abroad, whereas/ while the 50 to 64 age groups spent just over 750 pound.

-  The 75 and over age group spent less than 250 pound of their annual budget on holidays abroad. In contrast, the 50 to 64 age group spent just over 750 pound.

- The 75 and over age group spent less than 250 pound of their annual budget on holidays abroad, compared to the 50 to 64 age group, who spent just over 750 pound. 

 

Bài viết mẫu:

Although all age groups spent much more on holidays abroad than on holidays at home, some age groups spent up to five times as much on overseas trips as they did on holidays in the UK. The biggest spenders on holidays abroad were the 50 to 64 age group. They spent nearly 800 pound per household, compared with almost 700 pound for the next age group (30-to 49-year-olds) and around 600 pound for the 65-to70-year-olds. The lowest spending group on overseas holidays was the elderly, at less than 200 pound a year.

When it came to holidays within the UK, the age group who spent the most was the 65-to74-year-old, followed by the 30 to 64 age group. In contrast, the under-30s spent the least on UK holidays - only around 100 pond a year.

In conclusion, it would appear from the graph that spending on overseas holidays rose with age to reach a peak between the ages of 50 and 64, whereas for holidays in the UK, a peak was reached later, wetween the ages of 65 to 74. 

 

Biên soạn bởi: Ce Phan