Wish (ước gì, mong)if only (ước gì, giá mà) thường được dùng để diễn đạt ước muốn:

- if only diễn tả ý mạnh hơn và rõ ràng hơn wish

- Sau wishif only là một mệnh đề chỉ sự ao ước hoặc một điều không có thật.

- Có 3 loại mệnh đề được dùng sau wish if only:

  • ao ước ở tương lai
  • ao ước ở hiện tại
  • ao ước ở quá khứ

 

1. Ao ước ở tương lai: (Future wish)

Mong muốn điều gì đó xảy ra hoặc muốn người nào đó làm điều gì đó.

 S1     +  wish(es)    +  S2  +  would  + Verb(bare)

 If only                      +   S   +  would  + Verb(bare)

 

Example:

                      I wish you would stop smoking.

                      If only you would stop smoking.

                      Ước gì anh bỏ thuốc lá đi. 

 

                      I wish he wouldn't arrive so late all the time.

                      Ước gì anh ta sẽ không đến trễ nữa.

 

                      John wishes his neighbors wouldn't make so much noise.

                      Tom ước gì những người hàng xóm không ồn ào như thế.

 

                      If only Jane would take the trip with me next Sunday.

                      Ước gì chủ nhật này Jane đi du lịch với tôi.

 

                      If only it would stop raining.

                      Ước gì trời ngừng mưa.

 

Lưu ý:

- Trong câu WISH: Chủ ngữ S1 phải khác chủ ngữ S2 khi dùng "would":

⇒ không thể nói I wish I would .....; She wishes she would ....;  

⇒ trong trường hợp này ta sẽ thay thế would = could

Ex:    I wish I could attend your wedding next week.

         NOT:  I wish I would attend your wedding next week.

 

2. Ao ước ở hiện tại: (Present wish)

Diễn đạt mong ước về một điều không có thật hoặc không thể thực hiện được trong hiện tại.

 S      +  wish(es)   +    S   +   V(past simple)

 If only                   +     S   +  V(past simple)

Example:

                      I wish I was/ were rich.

                      Ước gì tôi giàu. (→ but I am poor now)  

 

                      I wish we knew where to look for him.

                      Ước gì chúng tôi biết phải tìm anh ta ở đâu. 

                      (→ but we don't know)

 

                      If only Ben was/ were here.

                      Giá mà có Ben ở đây.  (→ but Ben isn't here)

 

                      If onlyknew how to use a computer. 

                      Giá mà tôi biết cách sử dụng máy tính 

                      (→ I don’t know how to use a computer and I would like to learn how to use it.)

 

Lưu ý:

were có thể được dùng thay thế cho was (I, he, she, it was/ were), nhất là trong lối văn trịnh trọng:

Example:                     I wish I was taller

                                   I wish I were taller.

                                   Ước gì tôi cao hơn

 

3. Ao ước ở quá khứ: (Past wish)

Diễn đạt mong ước về một điều đã xảy ra trong quá khứ hoặc diễn đạt sự hối tiếc về một điều gì đó đã không xảy ra.

 S     +  wish(es)   +  S    +   V(past perfect)

 If only                   +   S   +  V(past perfect)

Example:

              I wish I hadn't failed my exam last year.

             Giá như năm ngoái tôi đã không thi rớt.

              (→ but I failed my exam last year.)

 

             She wishes she had had enough money to buy the house.

              Cô ấy ước cô ấy có đủ tiền để mua nhà. 

               (→ but she didn't have enough money to buy it.)

 

               If only I had met her yesterday.

               Giá như hôm qua tôi đã gặp cô ấy. (→ but I didn't meet her.)

 

                If onlyhad woken up early.

                Giá mà tôi đã thức dậy sớm (→ I didn't wake up early and I missed my bus.)