Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Quyết định mới của chính phủ sẽ trao quyền cho các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu

Quyết định mới của chính phủ sẽ trao quyền cho các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu

03/04/2016
Mức trung cấp

New government decision empowers scientists to conduct research

The inter-ministerial circular No 27 which took effect on February 15 is expected to make a breakthrough in scientific research as it allows scientists to take initiative in their work.

If scientists’ research results cannot satisfy the requirements as demanded by the State, they will have to give back 40-100 percent of the fellowship granted by the State.

Scientists immediately supported the new policy. 

In the past, it took scientists a lot of time to follow administrative procedures and submit invoices and vouchers to get money disbursed. 

But nowadays, under the new policy, they only need to focus on their research because they know they will receive money if their work can satisfy requirements set by the State.

It is estimated that VND3.5 trillion is spent every year on scientific research projects, but only 10 percent of them can be used in reality, while the other 90 percent have been put into mothballs after they were defended by the authors.

Nguyen Hong Phuong from the Institute of Geophysics commented the new circular would ‘make a revolution’ in scientific research, which would bring scientists an open environment, which is necessary for them to work.

According to Phuong, under the old policy, every scientist was given an amount of money and he needed to think of some research themes to spend the money. 

“Nowadays, we can focus on our favorite work – conducting research,” Phuong said.

Meanwhile, Minister of Science and Technology Nguyen Quan commented: “Scientists now don’t have to try to tell lies anymore.”

However, though applauding the new policy, scientists admitted worries still exist.

An expert warned about the ‘bad debt boom’ once the new financial policy is applied, under which money will be disbursed to serve scientific research projects first and scientists will only give back money if they fail to implement the projects.

“Scientific research needs venture capital. No one can be sure if they can succeed in their works. What will happen if scientists spend all money and they cannot find what they want?” the expert asked. 

Quan himself also thinks that though this is an open policy, not all scientists can follow. It would be a challenge for scientists to calculate the total expenses needed to conduct research.

Tran Phat Dat, director of Quynh Nga Private Enterprise, said he wonders what the state would do if scientists don’t have money to pay back. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Quyết định mới của chính phủ sẽ trao quyền cho các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu

Các thông tư liên bộ số 27 nó có hiệu lực vào ngày 15 tháng 2 dự kiến sẽ thực hiện một bước đột phá trong nghiên cứu khoa học, vì nó cho phép các nhà khoa học chủ động trong công việc của họ.

Nếu như kết quả nghiên cứu khoa học không thể thỏa mãn những yêu cầu vì đòi hỏi nhà nước, họ sẽ phải trả lại 40-100% học bổng cho nhà nước.

Nhà khoa học kỹ thuật ngay lập tức hỗ trợ chính sách mới.

Trong quá khứ, Nó làm nhà khoa học kỹ thuật tốn nhiều thời gian để theo đuổi thủ tục nhà nước và cung cấp hóa đơn và chứng chỉ để lấy tiền giải ngân.

Nhưng ngày nay, dưới chính sách mới, họ chỉ cần tập trung vào nghiên cứu bởi vì họ biết rằng sẽ nhận tiền nếu như công việc của họ có thể thoải mãn những yêu cầu của nhà nước.

Dự đoán rằng 3.5 tỷ VND chi tiêu cho mỗi năm cho dự án nghiên cứu khoa học, nhưng chỉ 10% trong các dự án đó có thể sử dụng thực tế, trong khi 90% khác đã 'bị đóng băng' sau khi họ được bảo trợ bởi nhà nước.

Nguyễn Hồng Phương từ viện địa vật lý cho rằng thông tư mới sẽ 'là một cuộc cách mạng' trong nghiên cứu khoa học, mà sẽ mang lại cho các nhà khoa học môi trường mở, đó là cần thiết cho họ để làm việc.

Theo bà Phượng, dưới chính sách cũ, mỗi nhà khoa học đã được gửi lượng tiền và cần để chuyên tâm đề tài nghiên cứu để đầu tư tiền.

Ngày nay, chúng ta có thể tập trung vào công việc yêu thích-nghiên cứu vật lý'', Bà Phượng cho biết.

Trong lúc này, bộ trưởng khoa học kỹ thuật Nguyen Quan nhận xét: '' Nhà khoa học hiện giờ không phải cố gắng nói dối nữa''.

Tuy nhiên, dù ca tụng chính sách mới, các nhà khoa học tự nhận lo lắng vẫn tồn tại.

Một chuyên gia cảnh báo về sự 'bùng nổ nợ xấu' sau khi chính sách tài chính mới được áp dụng, theo đó tiền sẽ được giải ngân để phục vụ cho dự án nghiên cứu khoa học đầu tiên và các nhà khoa học sẽ chỉ trả lại tiền nếu họ không thực hiện các dự án.

"Nghiên cứu khoa học cần vốn đầu tư liều lĩnh. Không ai có thể chắc chắn nếu họ có thể thành công trong công việc. Điều gì sẽ xảy ra nếu các nhà khoa học dành tất cả tiền bạc và họ không thể tìm thấy những gì họ muốn?"các chuyên gia yêu cầu.

Quán mình cũng nghĩ rằng mặc dù đây là một chính sách mở cửa, không phải tất cả các nhà khoa học có thể làm theo. Nó sẽ là một thách thức cho các nhà khoa học để tính toán tổng chi phí cần thiết để tiến hành nghiên cứu

Trần phát đạt, giám đốc của doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Nga, cho biết ông thắc mắc những gì nhà nước sẽ làm gì nếu các nhà khoa học không có tiền để trả lại

 

Dịch bởi: ngvantu2005

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục