1. pioneer | ˌpaɪəˈnɪə |

Synonym: leader, innovator

Collocations:

-a pioneer in/of something

-a pioneer pilot/photographer/researcher

-a biotechnology/aviation pioneer

Ex: One of the leading pioneers of British photo journalism.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. sample | ˈsɑːmpl̩ |

Synonym: specimen

Collocations:

-a sample of something

-a sample of blood/fluid/saliva

-a urine/tissue/blood/soil sample

-take/collect/analyze/test a sample

Ex: A robotic mission that would collect rock and soil samples for more detailed analysis.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. satellite | ˈsætəlaɪt |

Collocations:

-launch/deploy a satellite

-a communications satellite

-satellite navigation/communication/tracking

Ex: The rocket launched two communications satellites.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. specimen | ˈspesɪmɪn |

Synonym: sample, example

Collocations:

-a specimen of something

-a botanical/anatomical/fossil specimen

-a rare/perfect/fine/exotic specimen

-collect/preserve specimens

Ex: 200,000 specimens of fungus are kept at the Komarov Botanical Institute.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. trial | ˈtraɪəl |

Synonym: test

Collocations:

-be on trial

-a clinical trial

Ex: They have been treated with this drug in clinical trials.

.................................................................................................................................................................................................................................

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các từ vựng theo phiên âm bên cạnh

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày