Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Tặng 4.300 mũ bảo hiểm cho học sinh, phụ huynh ở Hà Nội

Tặng 4.300 mũ bảo hiểm cho học sinh, phụ huynh ở Hà Nội

16/12/2015
Mức căn bản

Road safety campaign to donate 4,300 helmets to Hanoi students, parents

More than 85 percent of Hanoi students travel by motorbike but only 10 percent of them wear helmets, statistics show

Children at Lien Ninh Primary School in Hanoi wear helmets donated under "Helmets for Families" program. Photo credit: AIP Foundation

A campaign to donate qualified helmets and raising traffic safety awareness was launched in Hanoi on Monday by Asia Injury Prevention Foundation (AIP) in collaboration with the National Traffic Safety Committee and the Ministry of Education and Training.

The Helmets for Families program expands to Hanoi for the first time, after a two-year pilot run in four schools in Ho Chi Minh City and five schools in Tra Vinh Province, AIP said in a statement.

Under the program, health care company Abbott will donate more than 4,300 helmets to students and teachers in two primary schools in Hanoi and to first-grade students in nine schools in Ho Chi Minh City and Tra Vinh Province this academic year.

Through an exchange program that covers up to 4,100 subsidized helmets, parents can exchange their low quality helmets for high-quality standard helmets for 65 percent of the original price.

“Vietnamese people’s low investment in safety is demonstrated by the habit of using substandard helmets for themselves and their children,” said Nguyen Trong Thai, director of the National Traffic Safety Committee.

Greig Craft, AIP Foundation president, said that after piloting the program for two years, the helmet wearing rate increased to over 90 percent among children in target schools and more than 8,000 parents joined the standard helmet exchange program.

“The education and communication activities directly impacted parents, students, and the surrounding community by promoting quality helmet use,” he said.

According to the Hanoi Department of Education and Training, more than 85 percent students travel by motorbike but only 10 percent of them use helmets, most of which are substandard.

Source: Thanhnien News

 

 

Chiến dịch an toàn đường bộ tặng 4.300 mũ bảo hiểm cho học sinh, phụ huynh ở Hà Nội

Hơn 85% học sinh ở Hà Nội đi học bằng xe máy nhưng chỉ có 10% trong số đó đội mũ bảo hiểm, thống kê cho thấy.

Học sinh ở trường tiểu học Liên Ninh ở Hà Nội đội mũ bảo hiểm trong chương trình "Mũ bảo hiểm cho gia đình". Photo credit: AIP Foundation

Một chiến dịch tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn và nâng cao nhận thức an toàn giao thông đã được phát động tại Hà Nội vào thứ hai bởi Quỹ Phòng chống tai nạn thương tích châu Á (AIP) phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình Mũ bảo hiểm cho gia đình được mở rộng đến Hà Nội lần đầu tiên, sau hai năm chạy thí điểm trong bốn trường học tại thành phố Hồ Chí Minh và năm trường tại tỉnh Trà Vinh, AIP cho biết trong một tuyên bố.

Theo chương trình này, công ty chăm sóc sức khỏe Abbott sẽ tặng hơn 4.300 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên tại hai trường tiểu học ở Hà Nội và cho học sinh lớp 1 tại chín trường ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh vào năm học này.

Thông qua chương trình trao đổi sẽ có 4.100 mũ bảo hiểm được tài trợ, phụ huynh có thể trao đổi mũ bảo hiểm chất lượng thấp của họ để lấy mũ bảo hiểm tiêu chuẩn chất lượng cao chỉ với 65% giá gốc.

"Người Việt Nam không quan tâm nhiều về an toàn của bản thân điều này được chứng minh bởi thói quen sử dụng mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn cho bản thân và con cái của họ" ông Nguyễn Trọng Thái, giám đốc Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nói.

Greig Craft, Chủ tịch Quỹ AIP cho biết, sau khi triển khai thí điểm chương trình hai năm, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm tăng lên đến hơn 90% trong số trẻ em ở các trường mục tiêu và hơn 8.000 phụ huynh tham gia các chương trình trao đổi mũ bảo hiểm tiêu chuẩn.

"Ngành giáo dục và các hoạt động truyền thông trực tiếp tác động đến phụ huynh, học sinh và cộng đồng bằng cách thúc đẩy họ sử dụng mũ bảo hiểm chất lượng" ông nói.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hơn 85% học sinh di chuyển bằng xe máy nhưng chỉ có 10% trong số họ sử dụng mũ bảo hiểm, hầu hết trong số đó là mũ không đạt tiêu chuẩn.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục