1.take a bath : tắm (bằng bồn tắm.)

Ex: A. What does it smell of? Is that smell of yours?

       B. I took a bath last night, your nose may be gone bad, I don't smell anything.

A. Mùi gì lạ thế? Phải mùi của bạn không vậy?

B. Tôi đã tắm tối qua rồi mà, mũi của bạn bị hư rồi, tôi chẵng ngửi thấy mùi gì hết.

……………………………………………………………………………………………………............................................................................

                                                                                                         

 

2. have faith in: tin tưởng.

Ex: Everyone had faith in him like that but he still stabbed in their back, they really threw a fit when he cheated them out of their money.

Mọi người ai cũng tin tưởng anh ta như thế nhưng anh ta vẫn phản bội họ, họ đã thật sự điên tiết lên khi anh ta gạt lấy hết tiền.

…………………………………………………………………………………………………................................................................................

                                

 

3.grow up: lớn lên, trưởng thành.

Ex: It was wonderful when the trees would grow up from the tiny seeds like that.

Thật tuyệt vời khi những cái cây đã lớn lên từ những hạt giống nhỏ như thế.

…………………………………………………………………………………………………….............................................................................

                                                                            

 

4.let s.o down: làm ai đó thất vọng.

Ex: Joey promised he would phone today, but he let me down again.

Joey hứa hôm nay sẽ gọi điện, nhưng anh ấy lại làm tôi thất vọng.

……………………………………………………………………………………………………...............................................................................

                                                                                                                  

 

5. (to) pay a bill: thanh toán hóa đơn.

Ex: It was very generous when he was willing to pay a bill for that luxury dinner without thinking and now he is out of money.

Thật là hào phóng khi anh ta sẵn sàng trả hết tiền cho bữa ăn tối sang trọng đó mà không cần phải suy nghĩ và bây giờ anh ta đã hết tiền.

………………………………………………………………………………………………......................................................................................

                                         

 

6.find out: khám phá, tìm ra, phát hiện.

Ex: They found out the treasures thousands of years ago. It was incredible when their ancestors could own a large fortune like that.

Họ đã phát hiện ra kho báu đó hàng ngàn năm trước. Thật là không thể tin nổi khi tổ tiên của họ có thể sở hữu một tài sản lớn như vậy.

……………………………………………………………………………………………….......................................................................................

                                                                                             

 

7. keep together: gắn bó.

Ex: They kept together a long time ago before becoming opponent together.

Họ đã gắn bó với nhau từ lâu rồi trước khi trở thành kẻ thù của nhau.

……………………………………………………………………………………………..........................................................................................

                                                    

 

8. call s.o up: gọi điện thoại cho ai đó.

Từ đồng nghĩa:   telephone.

Ex: I called Tom up and told him the news.

Tôi gọi Tom để báo cho anh ấy biết tin.

....................................................................................................................................................................................................................

                                                                                            

 

9. be absent from: vắng mặt (khỏi…)

Ex: He was absent from school yesterday so his teacher didn't allow him to do the test.

Anh ta đã nghỉ học ngày hôm qua nên thầy giáo không cho phép anh ta làm bài kiểm tra.

……………………………………………………………………………………………………...............................................................................

                                                         

 

10. do up: nâng cấp.

Ex: It took them six months to do up the house.

Họ phải mất 6 tháng để nâng cấp ăn nhà đó.

…………………………………………………………………………………………………................................................................................