1. be alert to something: cảnh giác với cái gì.

Ex: Let 's be alert to that animals! If you aren't careful they'll bite you.

Hãy cảnh giác với những con vật đó! Nếu không cẩn thận chúng sẽ cắn bạn.

…………………………………………………………………………………….............................................................................................

                              

 

2.join up [dʒɔin ˄p]: hợp lại.

Ex: A: Why don’t we join up to make a team to overcome?

       B: That ‘s a good idea! We ‘ll defeat the last team.

       A: Tại sao chúng ta không hợp lại làm thành một đội để chiến thắng?

       B: Không tồi tí nào! Chúng ta sẽ đánh bại độị cuối cùng.

………………………………………………………………………………….................................................................................................

                                                      

 

3. act on/upon sth : làm theo, nghe theo.

Ex: Perhaps Ted will act on his boss's advice to do that work well.

Có lẽ Ted sẽ làm theo lời khuyên của ông chủ để làm tốt công việc đó.

……………………………………………………………………………......................................................................................................

                                                                                           

 

4. bamboo forest [bæmbu fɔrist]: rừng tre.

Ex: He is very timid, he probably won’t cross the bamboo forest alone, we must come back and lead his.

Anh ta nhút nhát lắm, chắc là anh ta sẽ không vượt qua rừng tre đó một mình đâu, chúng ta phải trở lại và dẫn anh ta thôi.

………………………………………………………………………………………………................................................................................

                                

 

5.look forward to (doing s.th): mong đợi điều gì đó.

Ex: I really look forward to hearing from you. Shall we attend the wedding on weekend?       

Tôi thực sự mong đợi được nghe tin nghe từ em. Chúng ta sẽ tham dự đám cưới vào cuối tuần chứ?

…………………………………………………………………………...........................................................................................................

                                                                                    

 

6.water the plants [wɔ:tə ð plæn] : tưới cây.

Ex: You ‘ll water the plants while I’m away, won’t you? 

Bạn sẽ tưới nước cho cây khi tôi đi vắng được không?

……………………………………………………………………………………..............................................................................................

                          

 

7. slow down [sləʊ daun]: chậm lại.

Ex: Calm down! Please slow down or you ‘ll cause an accident.

Bình tĩnh lại đi! Chậm lại hoặc anh sẽ gây tai nạn.

………………………………………………………………………………..................................................................................................

                                                                                                  

 

8. go jogging: chạy châm tập thể dục.

Ex: Will you go jogging with me tonight?

Bạn sẽ chạy bộ thể dục với tôi tối nay chứ?

……………………………………………………………………………......................................................................................................

                                             

 

9.save up for : dành dụm để làm việc gì.

Ex: You must save up for a holiday on Summer vacation. I won’t lend you.

Bạn phải dành dụm cho kỳ nghỉ trong kỳ nghỉ hè. Tôi sẽ không cho bạn mượn tiền đâu.

………………………………………………………………………………...................................................................................................

                                                                                             

 

10.admid to s.th [ədmit]: thú nhận, thừa nhận

Ex: Even though he's not willing to admit to his mistake, but we ‘ll still give him a chance to start again.

Mặc dù anh ấy không sẵn sàng thừa nhận sai lầm của mình, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cho anh ta một cơ hội để bắt đầu lại.

…………………………………………………………………………………………......................................................................................