1. be attracted to s.o: bị lôi cuốn, bị hấp dẫn bởi ai đó.

Ex: It 's incredible, he is attracted to her right the first meeting, he 'll declare his love to her as soon as he meets her again.

Thật là không thể tin được, anh ta bị lôi cuốn bởi cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, anh ta sẽ tỏ tình với cô ấy ngay khi anh ta  gặp cô ấy một lần nữa.

…………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................

                                                                                                                                               

 

2.sleeping-bag: túi ngủ, chăn chui

Ex: I forget bringing the sleeping-bag, we perhaps will sleep outdoors tonight

Tôi quên mang theo túi ngủ rồi, có lẽ tối nay chúng ta sẽ ngủ ngoài trời.

……………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................

                                                         

 

3. to sacrifice [sækrifais]: hi sinh.

Ex: Will you sacrifice your career because of me? Oh my god! If it ‘s true I ‘ll marry you immediately.

Anh sẽ hy sinh sự nghiệp vì tôi chứ? Chúa ơi! Nếu đó là sự thật tôi sẽ kết hôn với anh ngay lập tức.

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................

                                                                                                      

 

4. go over [gəʊ ouvə]: đi qua, vượt.

Ex: If you go over the other cars without turning the signal light on, you 'll have a ticket.

Nếu bạn vượt qua những chiếc xe khác mà không bật đèn tín hiệu thì bạn sẽ bị phạt.

………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................

                                     

 

5.run towards [r˄n təwɔ:d]: chạy về phía, chạy theo hướng.

Ex: In emergency cases, Please run towards the exits or you'll be locked inside the movie theater.

Trong trường hợp khẩn cấp, xin vui lòng chạy về phía lối ra hoặc bạn sẽ bị nhốt lại bên trong rạp chiếu phim.

………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................

                                                                    

 

6.fall in love [fɔ:l in l˄v]: phải lòng, đem lòng yêu mến.

Ex: The marriage 'll be really happy If the couples fall in love each other.

Hôn nhân sẽ thực sự hạnh phúc nếu những cặp đôi yêu mến lần nhau.

…………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................

                                                                                                                              

 

7.agree with s.o about/on s.th: đồng ý với ai đó về điều gì.

Ex: When you agree with me about my solutions, I ‘ll perform them as soon as possible.

Khi bạn đồng ý với tôi về các giải pháp , thì tôi sẽ thực hiện chúng ngay khi có thể.

……………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................

                                                                 

 

8. to determine [ditə:min]: xác định.

Ex: If you don’t determine your dreams, You won’t know what you have to do.

Nếu bạn không xác định được ước mơ của mình, bạn sẽ không biết được bạn sẽ phải làm gì.

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................

                                                                                     

 

9. wait for s.o/s.th [weit fɔ:]: chờ đợi ai đó/cái gì.

Ex: Wait for a minute! After finishing my lessons, I'll immediately run fast to you.

Đợi một lát! Sau khi học xong, tôi sẽ lập tức chạy nhanh đến chỗ bạn.

………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................

                                                       

 

10. confide s.th to s.o: kể ( một bí mật) cho ai nghe.

Ex: It ‘ll be better if Marry confides her troubles to her close friend.

Sẽ tốt hơn nếu Marry thổ lộ những chuyện rắc rối của cô ấy với người bạn thân.

…………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................