Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Thiệt hại của 'Vua tôm' Minh Phú và những lo lắng của ngành thủy sản Việt Nam

Thiệt hại của 'Vua tôm' Minh Phú và những lo lắng của ngành thủy sản Việt Nam

29/09/2015
Mức trung cấp

Minh Phu shrimp king’s losses and the worry of VN seafood industry

 The semi-annual financial statements of the Minh Phu Seafood Corporation show that the largest shrimp exporter in Vietnam is now an unprofitable business, causing concern in the fisheries sector.

Le Van Quang, Chairman of Minh Phu Corporation, said the currencies of Indonesia, India and Thailand, the main rivals of Vietnamese shrimp, were devalued strongly so their exports are much cheaper than Vietnamese goods.

Therefore, the volume of Vietnam's exports has fallen recently. Businesses had to reduce purchases of inputs and also exports. Thus, they did not earn profits or even had losses.

Caption: In the January-August period in 2015, Vietnam’s shrimp export to the US reached only $370 million.

In fact, companies from India, Indonesia and others offered shrimp to the US market at the reduction of 30% in the first half of 2015. This was reflected in the second quarter business results of Minh Phu and it did not surprise experts.

Minh Phu incurred losses of nearly VND15 billion ($680,000) in the second quarter this year and its profit for the first half is just VND11 billion (nearly $500,000), less than 1% of the target.

As it had to slash exports while having to purchase shrimp from farmers in order to maintain the stability of raw material areas, Minh Phu’s inventories rose sharply, from VND4,451 billion (over $200 million) to VND6,173 billion ($300 million).

Long-term debt of Minh Phu in the first six months also soared from VND500 billion (nearly $25 million) to VND2,975 billion (nearly $300 million).

A major shareholder of Minh Phu said that, after many discussions with company leaders, he was assured that this company could not realize its annual plan, which was approved by shareholders.

Through the story of Minh Phu, one can see the bigger issue of Vietnam's shrimp industry on the world market: competitiveness.

Data from the customs agency shows that in the January-August period of 2015, Vietnam’s seafood exports reached $4.2 billion, down 17.2% from the same period last year. Export revenue of the four key fishery products fell from 6.5% to 28%, of which shrimp saw the biggest drop (-29%).

Shrimp exports accounted for 43% of the export value of the fishery sector, with over $1.8 billion, down $2.6 billion from the same period in 2014. Notably, shrimp exports to the US, the largest market, decreased to 51%. The reduction was 18% for the Japanese market and 24% for China.

In addition to the impact of exchange rates, according to the Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP), the competitiveness of Vietnamese shrimp is weak because of the high production costs. For example, the production cost for 1kg of shrimps (100 shrimps/kilo) in India and Indonesia is around $2.5, while it is $3.5 to $4 in Vietnam.

To remove the burden for businesses, at a meeting of the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) last week, a series of recommendations were made. VASEP proposed to lower short-term interest rates for businesses to below the ceiling rate of 7%/year and to increase credit limits and the lending period. MARD was asked to implement solutions to lower the production cost of shrimp.

But experts said that in the present context these solutions were not easy to implement and required a long time. More likely, shrimp companies have to wait for better signs from the market.

On September 7 the US Department of Commerce (DOC) announced the final result of the 9th period of review (POR9) on anti-dumping tariffs imposed on Vietnamese frozen shrimp products exported to the US market from February 1, 2013 to January 31, 2014.

It was good news for the shrimp industry of Vietnam that the average tariff has been reduced to 0.91 per cent from 0.93 per cent in the POR9's preliminary result released on March 3.

Minh Phu Seafood Corporation would face an anti-dumping tax rate of 1.39 per cent, instead of the previous rate of 1.5 per cent, while the tariff imposed on Thuan Phuoc Seafood and Trading Corporation has been raised to 1.16 per cent from 1.06 per cent.

Fimex Vietnam would enjoy zero anti-dumping duty, while 32 other Vietnamese exporters would have to pay a 0.91 per cent duty.

The POR9's average tariff dropped from the POR8's average duty of 6.37 per cent. The tariff cut was expected to accelerate Vietnamese shrimp exports to the US after a hefty slump in the first eight months of this year, according to VASEP.

In July, VASEP had forecast that Vietnam's total shrimp export could reach $3.2 billion this year, dropping by almost 18 percent compared to the previous year due to low export prices, exchange-rate fluctuations and competition from other exporters, including India, Thailand and Ecuador.

Source: VIETNAMNET

 

 

Thiệt hại của 'Vua tôm' Minh Phú và những lo lắng của ngành thủy sản VN

Báo cáo tài chính bán niên của Công ty Thủy sản Minh Phú cho thấy đơn vị xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam hiện nay là một doanh nghiệp không có lợi nhuận, gây ra những lo ngại trong ngành thủy sản.

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Tập đoàn Minh Phú, cho biết các loại tiền tệ của Indonesia, Ấn Độ và Thái Lan là các đối thủ chính của tôm Việt Nam sản phẩm đã mất giá mạnh nên kim ngạch xuất khẩu của họ là rẻ hơn nhiều so với hàng hóa Việt.

Do đó, khối lượng xuất khẩu của Việt Nam gần đây đã giảm. Các doanh nghiệp đã phải giảm mua các yếu tố đầu vào và đồng thời tiếp tục xuất khẩu. Vì vậy, họ đã không kiếm được lợi nhuận hoặc thậm chí đã có thua lỗ.

Caption: Trong giai đoạn từ tháng Tám năm 2015, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ chỉ đạt 370 triệu USD

Trong thực tế, các công ty đến từ Ấn Độ, Indonesia và những nước được cung cấp tôm cho thị trường Mỹ khác cũng giảm 30% trong nửa đầu năm 2015. Điều này đã được phản ánh trong kết quả kinh doanh quý II của Minh Phú và nó không gây ngạc nhiên cho các chuyên gia.

Minh Phú phải chịu lỗ gần 15 tỷ đồng trong quý II năm nay, lợi nhuận trong nửa đầu năm chỉ 11 tỷ đồng ít hơn 1% của mục tiêu đặt ra.

Vì phải cắt giảm xuất khẩu trong khi vẫn phải mua tôm của nông dân để duy trì sự ổn định vùng nguyên liệu, hàng tồn kho của Minh Phú đã tăng mạnh từ 4,451 tỷ đồng đến 6,173 tỷ đồng.

Nợ dài hạn của Minh Phú trong sáu tháng đầu năm cũng tăng từ 500 tỷ đồng lên2,975 tỷ đồng.

Một cổ đông lớn của Minh Phú cho biết, sau nhiều cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo công ty, ông đã được đảm bảo rằng công ty này không thể hoàn thành kế hoạch hàng năm của mình và được sự chấp thuận của các cổ đông.

Thông qua câu chuyện của Minh Phú, có thể thấy vấn đề lớn hơn của ngành công nghiệp tôm Việt Nam trên thị trường thế giới: khả năng cạnh tranh.

Dữ liệu từ các cơ quan hải quan cho thấy, trong giai đoạn từ tháng Tám năm 2015, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 4,2 tỷ USD, giảm 17,2 % so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu xuất khẩu của bốn sản phẩm thủy sản chính giảm từ 6,5 % đến 28 %, trong đó tôm giảm mạnh nhất (-29 %).

Xuất khẩu tôm chiếm 43 % giá trị xuất khẩu của ngành thủy sản, với hơn 1,8 tỷ USD, giảm xuống 2,6 triệu USD so với cùng kỳ năm 2014. Đáng chú ý, xuất khẩu tôm sang Mỹ, thị trường lớn nhất, giảm đến 51%. Giảm 18% ở thị trường Nhật Bản và 24 % đối với thị trường Trung Quốc.

Ngoài tác động của tỷ giá hối đoái, theo Hiệp hội Xuất khẩu thủy sản và hải sản Việt Nam (VASEP), khả năng cạnh tranh của tôm Việt còn yếu do chi phí sản xuất cao. Ví dụ, chi phí sản xuất cho 1 kg tôm (100 con/ kg) ở Ấn Độ và Indonesia là khoảng 2.5 USD trong khi nó là 3.5 đến 4 USD ở Việt Nam.

Để loại bỏ gánh nặng cho các doanh nghiệp, tại một cuộc họp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) trong tuần qua, một loạt các khuyến nghị đã được thực hiện. VASEP đề nghị hạ lãi suất ngắn hạn cho các doanh nghiệp xuống dưới mức trần 7%/ năm và tăng hạn mức tín dụng và thời hạn cho vay. Bộ NN & PTNT đã yêu cầu thực hiện các giải pháp nhằm giảm chi phí sản xuất tôm.

Nhưng các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hiện nay các giải pháp này là không dễ dàng thực hiện và cần một thời gian dài. Nhiều khả năng, các công ty tôm phải chờ đợi các dấu hiệu tốt hơn từ thị trường.

Ngày 07 Tháng 9 Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết quả cuối cùng của giai đoạn thứ 9 về thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm đông lạnh Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ từ ngày 01 Tháng Hai năm 2013 đến ngày 31 tháng một năm 2014.

Đó là tin tốt cho ngành công nghiệp tôm của Việt Nam vì mức thuế trung bình đã giảm xuống còn 0,91% từ 0,93 % trong kết quả sơ bộ của POR9 phát hành vào ngày 03 Tháng Ba.

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú sẽ phải đối mặt với mức thuế chống bán phá giá là 1,39%, thay vì mức trước đó là 1,5%, trong khi thuế quan đối với Công ty Cổ phần Thương mại thủy sản Phước Thuận đã được nâng lên 1,16% từ 1,06%.

Fimex Việt Nam sẽ được hưởng mức thuế chống bán phá giá 0%, trong đó 32 doanh nghiệp xuất khẩu khác của Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế 0.91%.

Thuế quan trung bình của POR9 giảm từ POR8 với 6,37%. Việc cắt giảm thuế quan được dự kiến sẽ đẩy mạnh xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ sau khi sụt giảm nặng trong tám tháng đầu năm nay, theo VASEP.

Trong tháng Bảy, VASEP đã dự báo tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam có thể đạt 3,2 tỷ USD năm nay, giảm gần 18% so với năm trước do giá xuất khẩu thấp, biến động tỷ giá và cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác, bao gồm Ấn Độ, Thái Lan và Ecuador.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục