Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Trẻ em nghèo ở Đà Nẵng sẽ có 800.000 đồng viện trợ để cải thiện cuộc sống

Trẻ em nghèo ở Đà Nẵng sẽ có 800.000 đồng viện trợ để cải thiện cuộc sống

09/11/2015
Mức trung cấp

Poor children in Vietnam’s Da Nang to get 800,000 dong aid to improve life

World Vision International in Vietnam will support the central city of Da Nang in improving vulnerable children’s nutrition and life skills, as well as the youth’s accessibility to jobs, under a series of four projects, the relief organization said Tuesday.

The support program will be implemented in four wards in Son Tra District, with a budget of US$800,000 allocated for the first three-year phase ending 2018, according to an agreement reached by World Vision and the Da Nang Department of Foreign Affairs in Hanoi the same day.

The first phase includes four main projects, namely Child Care and Education, Future Opportunities for Youths, Child Sponsorship and Protection, and Resilience to Climate Change and Disaster Risks, according to the organization.

World Vision said it will conduct a series of activities such as training sessions on knowledge and skills of healthcare, child nutrition and protection for health staff, collaborators, teachers, mothers and caregivers.

The program is also aimed at providing youngsters aged 19-24 who live in difficult conditions with vocational training, helping them start their own business, and connecting employers and vocational training centers to assist trained youngsters in landing jobs.

The effectiveness of the first phase will be assessed in late fiscal year 2018, and the result of such a qualitative assessment will be used to decide on whether the second phase, running from 2018 to 2023, should be carried out.

World Vision started its first relief in Da Nang in 1992.

The organization is implementing a 2000-16 development program in Hoa Vang District, which has so far helped more than 100,000 local people, including 15,000 children, improve their living conditions in terms of healthcare, nutrition, education, livelihood and capacity building.

World Vision International, which works to improve the quality of life of people, started working in Vietnam with emergency relief assistance in 1988 and opened an office in Hanoi in 1990.

The relief and development organization has since run many relief and development programs, partnering with the Vietnamese government, other non-governmental organizations, and communities.

Last year around three million Vietnamese children have benefited, directly and indirectly, from World Vision-implemented programs and projects.

World Vision is operating 40 area development programs and 16 special projects in 15 provinces across the country, having granted some $300 million worth of aid to the country in the past 25 years.

Source: Tuoitre News

 

 

Trẻ em nghèo ở Đà Nẵng sẽ có 800.000 đồng viện trợ để cải thiện cuộc sống

World Vision International tại Việt Nam sẽ hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong việc cải thiện dinh dưỡng và kỹ năng sống cho trẻ em dễ bị tổn thương, cũng như khả năng tiếp cận của thanh niên với công việc, tổ chức cứu trợ cho biết.

Chương trình hỗ trợ sẽ được triển khai tại bốn phường thuộc quận Sơn Trà, với ngân sách 800,000 USD được phân bổ cho giai đoạn ba năm đầu và kết thúc năm 2018, theo một thỏa thuận đạt được bởi World Vision và Bộ Ngoại giao Nẵng Đà tại Hà Nội cùng ngày.

Giai đoạn đầu tiên bao gồm bốn dự án chính, cụ thể là Chăm sóc và giáo dục trẻ em, Những cơ hội trong tương lai cho thanh niên, Bảo vệ và bảo trợ trẻ em, Ứng phó với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai, theo tổ chức cho biết.

World Vision cho biết họ sẽ tiến hành một loạt các hoạt động như các buổi tập huấn về kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng trẻ em và bảo vệ sức khỏe cho nhân viên, cộng tác viên, giáo viên, những bà mẹ và người chăm sóc.

Chương trình này cũng nhằm cung cấp cho các bạn trẻ trong độ tuổi từ 19-24 đang sống trong điều kiện khó khăn bằng cách đào tạo nghề, giúp họ bắt đầu kinh doanh và kết nối sử dụng lao động với trung tâm đào tạo nghề nghiệp để giúp các bạn trẻ được đào tạo trong việc tìm việc.

Hiệu quả của giai đoạn đầu tiên sẽ được đánh giá vào cuối năm 2018 và kết quả của việc đánh giá định tính như vậy sẽ được sử dụng để quyết định xem liệu giai đoạn thứ hai 2018-2023 có nên được thực hiện.

World Vision đã bắt đầu đợt viện trợ đầu tiên tại Đà Nẵng vào năm 1992.

Tổ chức đang thực hiện một chương trình phát triển từ năm 2000-16 ở huyện Hòa Vang, cho đến nay đã giúp hơn 100.000 người dân địa phương, trong đó có 15.000 trẻ em, cải thiện điều kiện sống của họ trong việc chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, sinh kế và xây dựng năng lực bản thân.

World Vision International, trong đó hoạt động để cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, bắt đầu làm việc tại Việt Nam với sự hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp vào năm 1988 và mở văn phòng tại Hà Nội vào năm 1990.

Tổ chức cứu trợ và phát triển từ đó đã vận hành nhiều chương trình cứu trợ và phát triển, hợp tác với chính phủ Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ khác và cộng đồng.

Năm ngoái, khoảng ba triệu trẻ em Việt Nam đã được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp, từ các chương trình và dự án của World Vision.

World Vision đang vận hành 40 chương trình phát triển khu vực và 16 dự án đặc biệt tại 15 tỉnh trên cả nước, đã mang lại 300 triệu USD viện trợ cho nước ta trong 25 năm qua.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục