Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh quá tải với học sinh nhập cư

Trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh quá tải với học sinh nhập cư

13/09/2015
Mức trung cấp

Ho Chi Minh City schools overloaded with immigrant students

Many schools in Ho Chi Minh City currently have a bunch of problems to solve as a massive immigration boom in recent years has pushed the number of students enrolled in them up to a tense level.

These immigrant students come to the metropolis with their parents from other cities and provinces nationwide.

The city has seen an increase of 85,000 new students after one year, according to the August statistics of the municipal Department of Education and Training.

In the academic year of 2014-15, the total number of high school students in Binh Tan District was 82,555 but that p has increased by 13,000 to 95,156 students in the 2015-16 school year.

This school year, among 42,000 elementary school students studying in the district, there are nearly 17,000 who do not have their family’s permanent residency registered in Ho Chi Minh City.

According to Pham Van Muoi, deputy chairman of the Binh Tan People’s Committee, the total population of the locality has doubled over the last 10 years to nearly 700,000.

Meanwhile, Binh Chanh is one of the districts that have a headache over the increasing number of immigrant students every year.

The district had nearly 19,000 students without their family’s permanent residency registered in the city in the 2013-14 academic year and that number is almost 27,000 now.

Le Hoai Nam, deputy director of the Department of Education and Training, said besides Binh Tan and Binh Chanh, other districts like Hoc Mon, Go Vap and District 12 have also been under the huge pressure of immigrant students.

Schools are overloaded

Nguyen Tri Dung, head of the Binh Chanh Office of Education and Training, said some schools have to run 62-64 classes, while they are allowed to offer a maximum of 45 classes.

“That has put immense pressure on the school’s management,” Dung admitted.

According to Nguyen Van Ngai, former deputy director of the Department of Education and Training, every year Ho Chi Minh City constructs more than 1,000 new classrooms but that still cannot meet the demand of students.

In addition, municipal authorities have requested that all children aged six be enrolled in the first grade at elementary school no matter whether they have their family’s permanent residency registered in the city.

“This is a real challenge,” Ngai said. “That explains why in some classes, the number of students could surpass 50 while regulations require that each class have a maximum of 35 students.”

“Classes with 40-50 students are common in the city,” he added, saying that has caused difficulties for teaching.

Ngo Van Tuyen, head of the Binh Tan Office of Education and Training, said that teachers are always required to work very hard to ensure their teaching quality and student crowding does make it harder for them.

Since the number of students is always higher than regulated, schools have to curtail their boarding programs and use all rooms for learning, Tuyen said.

Due to the large number of students, the space for each student in the classroom, the playground or the library has shrunk, he added.

Not only does student crowding directly affect schools but it also hurts the city’s budget.

In the 2014-15 academic year, one-third of the city’s spending for education was channeled into Binh Tan and Binh Chanh alone.

Another issue is the increasing demand for teachers year after year.

In the 2015-16 school year, Binh Chanh needs 421 teachers but it could recruit only 226 teachers, said Dung, head of the Binh Chanh Office of Education and Training.

No more land for school construction

According to forecasts by the Binh Tan People’s Committee, the district would need 633 more classrooms in the next few years even though it will put into operation 90 new classrooms at nine schools in this academic year.

At the elementary school level, the district will need 731 additional rooms.

“Previous forecasts said that Binh Tan’s population would reach 700,000 people by 2020 but it has hit that milestone already,” said a deputy director of the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment.

“In 2017-18, many districts will have no more land for school construction,” he added. “It would be a huge problem for us.”

Source: Tuoitre News

 

 

Trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh quá tải với học sinh nhập cư

Nhiều trường học ở thành phố Hồ Chí Minh hiện đang gặp một loạt các vấn đề cần giải quyết như sự bùng nổ số lượng lớn người dân nhập cư trong những năm gần đây đã đẩy số học sinh đăng kí đi học lên mức độ đáng báo động.

Những học sinh nhập cư đến các thành phố cùng với cha mẹ từ các thành phố khác và các tỉnh trên toàn quốc.

Thành phố đã thấy sự gia tăng 85.000 học sinh mới sau một năm, theo số liệu thống kê vào tháng Tám của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong năm học 2014-15, tổng số học sinh trung học ở quận Bình Tân là 82.555 nhưng con số đã tăng thêm 13.000 khiến tổng số tăng lên 95.156 học sinh trong năm học 2015-16.

Năm học này, trong số 42.000 học sinh tiểu học trong Quận, đã có gần 17.000 học sinh là người nhập cư.

Theo ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, tổng dân số của địa phương đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua lên tới gần 700.000 người.

Trong khi đó, Huyện Bình Chánh là một trong những huyện phiền nào vì việc tăng số lượng sinh viên nhập cư mỗi năm.

Huyện có gần 19.000 sinh viên không có thường trú đăng ký tại thành phố trong năm học 2013-14 và con số này hiện nay là gần 27.000.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết bên cạnh quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, các huyện khác như Hóc Môn, Gò Vấp và quận 12 cũng đang chịu áp lực rất lớn từ số lượng lớn các học sinh nhập cư.

Các trường học bị quá tải

Ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Chánh cho biết một số trường học phải mở từ 62-64 lớp, trong khi họ được phép mở tối đa 45 lớp học.

"Điều đó đã gây áp lực rất lớn về quản lý đối với nhà trường" ông Dũng thừa nhận.

Theo ông Nguyễn Văn Ngãi, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hơn 1.000 phòng học mới nhưng điều đó vẫn không thể đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Ngoài ra, chính quyền thành phố đã yêu cầu tất cả trẻ em trong độ tuổi từ sáu tuổi đều được ghi danh vào các trường tiểu học cho dù họ có thường trú tại thành phố hay không.

"Đây thật sự là một thách thức" ộng Ngãi nói. "Điều đó giải thích tại sao ở một số lớp, số học sinh có thể vượt qua 50 trong khi quy định đòi hỏi rằng mỗi lớp có tối đa là 35 học sinh."

"Các lớp có 40-50 học sinh rất phổ biến trong thành phố" ông nói thêm, việc đó gây khó khăn cho công tác giảng dạy.

Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Tân cho biết rằng các giáo viên luôn phải làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo chất lượng giảng dạy của mình và số lượng học sinh đông khiến giáo viên gặp khó khăn hơn.

Kể từ khi số lượng học sinh luôn cao hơn so với quy định, các trường phải cắt giảm các chương trình nội trú của họ và sử dụng tất cả các phòng cho việc học tập, ông Tuyên nói.

Với số lượng lớn học sinh, không gian cho mỗi học sinh trong lớp học, sân chơi hoặc thư viện đã bị thu hẹp lại, ông nói thêm.

Việc sinh viên tập trung về thành phố đông không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các trường học mà còn đối với ngân sách của thành phố.

Trong năm học 2014-15, một phần ba chi tiêu của thành phố cho giáo dục đã được chuyển vào vào 2 quận huyện là Bình Tân và Bình Chánh.

Một vấn đề khác là sự gia tăng nhu cầu về giáo viên sau mỗi năm.

Trong năm học 2015-16, Huyện Bình Chánh cần 421 giáo viên nhưng chỉ có thể tuyển dụng 226 giáo viên, ông Dũng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Chánh cho biết.

Không có thêm đất để xây dựng trường học

Theo dự báo của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, huyện sẽ cần 633 phòng học trong vài năm tới mặc dù sẽ đưa vào hoạt động 90 phòng học mới tại chín trường trong năm học này.

Ở cấp tiểu học,Quận sẽ cần thêm 731 phòng.

"Các dự báo trước cho rằng, dân số quận Bình Tân sẽ đạt 700.000 dân vào năm 2020 nhưng hiện tại đã đạt tới con số đó" một Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

"Trong 2017-18, nhiều quận, huyện sẽ không có nhiều đất để xây dựng trường học" ông nói thêm. "Đó sẽ là một vấn đề lớn đối với chúng tôi."

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục